A+ R A-

Materijali za 8. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, planiranu za dan 24.09.2020. godine (četvrtak), u sali za sjednice Skenderije, sa početkom rada u 9:00 sati

Na osnovu člana 43. stav 2., člana 44. stav 1., člana 45. stav 1., člana 46. i člana 47. Prečišćenog teksta Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 3/14, 6/15 i  2/19  i  «Službeni  glasnik  Grada  Gradačac“,  broj  2/20),  a  u  vezi  sa  članom  15.  Statutarne  odluke  o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 16.09.2020. god


 
S A Z I V A M
8. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 24.09.2020. godine (četvrtak), u sali
za sjednice Skenderije, sa početkom rada u 9:00 sati


 
          Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže slijedeći
 
D N E V N I    R E D:
1.  Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-30.06.2020. godine.
2.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu.  
3.  Prijedlog dokumenta okvirnog Budžeta Grada Gradačac za period  2021-2023. godina.
4.  Prijedlog odluke o dodjeli gradskih priznanja za 2019. godinu.
5.  Prijedlog Odluke o iznosu sredstava i broju stipendija za učenike i studente sa područja Grada Gradačac za školsku 2020/21. godinu.  
6.  Prijedlog odluke o prodaji nekretnine (Medžlis IZ Gradačac).
7.  Prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom (Smajlović).
8.  Prijedlog odluke o sticanju statusa javnog dobra (Begović).
9.  Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke  o uspostavi prava građenja na  nekretninama u vlasništvu Grada Gradačac broj: 01-05-111/19, od 15.10.2019. godine.  
10. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, putem licitacije.
11. Prijedlog  odluke  o  raspisivanju  javnog  oglasa  za  davanje  u  zakup  poslovnih  prostorija  putem  licitacije (zgrada Gradskog kina).  
12. Prijedlog  odluke  o  raspisivanju  javnog  oglasa  za  davanje  u  zakup  kruga  “Gradine“,  cjelokupni  objekat „Gradine“, objekta „Lovac“ sa parking prostorom isped „Gradine“.
13. Prijedlog  rješenja  o  davanju  saglasnosti  za  izdavanje  u  podzakup  poslovnih  prostorija  –  (Kafe  bar u sportskom objektu u izgradnji Stadion „Banja Ilidža“).
14. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Novalić).
15. Prijedlog  odluke  o  uspostavljanju  i  održavanju  zona  zaštite  i  o  mjerama  zaštite  područja  izvorišta  za snabdijavanje vodom sa bunara BJS-2 naselja Jelovče Selo, Grad Gradačac.  
16. Prijedlog rješenja o subvencioniranju troškova izgradnje vodovodnih mreža u južnom dijelu grada Gradačac sa izvorišta Domažić.  
17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju skloništa za napuštene životinje.
18. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa o javnim parkiralištima.
19. Prijedlog  rješenja  o  prihvatanju  ostavke  Besime  Begović  zamjenika  Gradskog  pravobranioca  Grada Gradačac.
20. Prijedlog  rješenja  o  imenovanju  člana  Nadzornog  odbora  JP  „Parkinzi“  d.o.o  Gradačac  do  okončanja postupka po javnom oglasu, najduže do 90 dana od dana imenovanja.
21. Prijedlog  rješenja  o  imenovanju  predsjednika  Nadzornog odbora  JP  Javno  stambeno  preduzeće  Gradačac d.o.o. Gradačac do okončanja postupka po javnom oglasu, najduže 90 dana od dana imenovanja.
22. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora  JZU „Dom zdravlja“ Gradačac,  predstavnika stručnih radnika ustanove i ispred Ministarstva zdravstva TK, najduže 90 dana od dana imenovanja.
23. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko  liječenje  „Ilidža“  Gradačac  ispred  Mnistarstva  zdravstva  TK  ,najduže  do  90  dana  od  dana imenovanja.
24. Prijedlog  rješenja  o  imenovanju  člana  Upravnog  odbora  JU  „Apoteka“  Gradačac,  ispred  Ministarstva zdravstva TK, najduže do 90 dana od dana imenovanja.
25. Prijedlog  rješenja  o  imenovanju  člana  Upravnog  odbora  JU  Centar  za  socijalni  rad  Gradačac  iz  reda uposlenih, najduže do 90 dana od dana imenovanja.
26. Prijedlog  rješenja  o  imenovanju  člana  Upravnog odbora  JU  Dječije  obdanište  „Kolibri“  Gradačac,  ispred osnivača, najduže do 90 dana od dana imenovanja.
27. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Komunalac“ d.d. Gradačac u 2019. godini.
28. Izvještaj o radu JU „Apoteka“ Gradačac u 2019. godini.  
29. Izvještaj  Komisije  za  vršenje  nadzora  korištenja  i  stanja  u  kome  se  nalazi  objekat  Autobuske  stanice  u Gradačcu.
30. Izvještaj Komisije o korištenju objekta „Gradine“ i „Lovca“ sa parking prostorom ispred Gradine za 2019. godinu.
31. Izvještaj o radu JU Dječije obdanište „Kolibri“ za pedagošku 2019/20. godinu.
32. Prijedlog programa rada JU Dječije obdanište „Kolibri“ za pedagošku 2020/21. godinu.
33. Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja, naročito stočnog fonda sa prijedlogom mjera.
34. Informacija  o  načinu  raspolaganja  nekretninama  sa  apekta  provođenja  Regulacionog  plana  Porebrice  – Gradačac i ograničenog prava raspolaganja zemljištem koje se nalazi u obuhvatu Regulacionog plana.
35. Informacija o stanju sporta na području Grada Gradačac.
36. Pitanja, prijedlozi i inicijative.
 
NAPOMENA:  
Materijali po tačkama: 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26  će biti dostavljeni naknadno. U prilogu se dostavljaju i izvodi iz zapisnika sa hitne sjednice Gradskog vijeća održane 04.03.2020.g., 1. vanredne sjednice Gradskog vijeća održane 03.04.2020.g.,  2. vanredne sjednice Gradskog vijeća održane 15.04.2020.g. i 3. vanredne sjednice Gradskog vijeća održane 21.05.2020.g. Preostali izvodi iz zapisnika biti će dostavljeni naknadno.       
     
    
S poštovanjem,
 
PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG  VIJEĆA
Kujraković Husein, prof., s.r.