A+ R A-

Statut Grada Gradačac

Na osnovu člana 9. Zakona o Gradu Gradačac ( "Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 30/19 ) i u skladu s Odlukom o proglašenju Grada Gradačac ("Službeni glasnik Općine Gradačac", broj 1/17), Gradsko vijeće Grada Gradačac, na konstituirajućoj sjednici, od 11.06.2019. godine, d o n o s i
 
STATUTARNU ODLUKU
o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac
 
DOWNLOAD:
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Na osnovu člana VI (2). Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne kopi klokkeri Hercegovine», broj 49/06) i člana 40. stav 1. tačka 1. i člana 148 Statuta Općine Gradačac, ("Sl. glasnik općine Gradačac", 2/99, 4/99, 7/03 i 3/06), Općinsko vijeće općine Gradačac, na sjednici održanoj dana 15. 03. 2008. godine, d o n o s i< /br>

S T A T U T OPĆINE GRADAČACViše detalja u dokumentu kojeg možete preuzeti sa donjeg linka:

Statut općine Gradačac

Odluka o izmjeni Statuta 2017e

Odluka o izmjeni Statuta 2012e