A+ R A-

BUDŽET GRADA 2023

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,  102/15,  104/16,  5/18,  11/19  i  99/19)  i  na  osnovu  člana  6.  stav  1.  tačka  3.  Statutarne  odluke o organizaciji  Grada  Gradačac  u  skladu  sa  Zakonom  o  Gradu  Gradačac  („Službeni  glasnik  Grada Gradačac“  broj  1/19),  Gradsko  vijeće  Grada  Gradačac  na sjednici,  održanoj  29.12.2022.  godine, donosi:


                                       
B U DŽ E T
GRADA GRADAČAC ZA 2023. GODINU

 

 

Download:

Budžet 2023