A+ R A-

Javne ustanove sa područja općine Gradačac

Javna zdrvastvena ustanova Banja "Ilidža"

Javna zdravstvena ustanova Centar za  fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ je zdravstvena ustanova u kojoj se provodi preventivna zdravstvena zaštita, specijalistička i bolnička rehabilitacija. Ukupna površina objekta je 6.100 m2 ,smještajni kapaciteti ustanove su 151 ležaj, uglavnom u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, a od 2010. godine je u funkciji  hidroterapeutski i rekreativni zatvoreni bazen dimenzija 28,3X28,15m.

Ustanova ima dvije radne jedinice: radnu jedinicu  medicinska rehabilitacija i radnu jedinicu zajednički poslovi u kojoj je i restoran-sala.

Ustanova ima  76 zaposlenih

Adresa: Hazna bb

Kontatk telefon: 035 852 300

 

F O T O

Javna ustanova Centar za socijalni rad

Od svog osnivanja, 1967. godine,  ustanova je osnovna institucija socijalne zaštite u lokalnoj zajednici. Djelatnost ove ustanove kao dio ukupne socijalne politike usmjerena je na obezbjeđenje socijalne sigurnosti  građana i njihovih porodica u stanju socijalne potrebe.
Djelatnost ustanove i organizacija  rada Centra  odvija se kroz  organizacione dijelove:
-poslovi socijalne zaštite,
-poslovi dječje zaštite
-poslovi starateljstva i usvojenja
-poslovi bračnih i porodičnih odnosa
-vođenje baze podataka
-ekonomski, pravni i opšti poslovi
-poslovi direktora ustanove
U sastavu ustanove djeluje i kuća za djecu bez roditeljskog staranja «Duga» u kojoj je trenutno smješteno 7 djece.

Ustanova ima 13 zaposlenih

Adresa:  Ulica Hadžiefendina

Kontakt telefon: 035 817-227

http://gradacac.ba/naslovna/index.php/opcina-gradacac/javne-ustanove

 

Javna ustanova Dječije obdanište "Kolibri"

Ova ustanova obavlja djelatnost  iz djelokruga rada predškolskog odgoja i obrazovanja po Nastavnom planu i programu odgojno obrazovnog rada – cjelovitog razvojnog programa.    Osnovana 1973. godine ova ustanova u skladu sa naučnim dostignućima u ovoj oblasti najmlađoj populaciji nastoji osigurati sve uslove za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj. Na ukupno 746 m2 površine, sa koliko raspolaže ustanova,  rad se organizuje u grupama, kapacitet objekta je  140 mjesta, a prosječan broj djece koja pohađaju ustanovu je  oko 100.
Od aprila 2014. godine Ustanova  provodi obuhvat predškolske djece u godini pred polazak u školu  obavezim predškolskim  programom, a rad se odvija u učionicama u područnim osnovnim školama ili  odgovarajućim javnim objektima kako bi se što više približili djeci koja  nisu boravila u predškolskoj ustanovi.

Ustanova ima 13 zaposlenih

Adresa: Ulica Hadžiefendina

Kontakt telefon:  035 821 410

DOKUMENTI ZA PREGLED OBDANIŠTA "KOLIBRI"

- Plan javnih nabavki Javne ustanove Dječije obdanište "Kolibri" Gradačac za 2015 - u godinu


F O T O

Javna ustanova Javna biblioteka "Alija Isaković"

Kao samostalna ustanova djeluje od 1996. godine,  njena osnovna djelatnost je plansko, organizovano i sistematsko sakupljanje , stručna obrada i pohranjivanje, čuvanje, posrdovanje i predstavljanje bibliotečke građe, izrada kolekcija podataka i drugih proizvoda  i usluga   sa dodatnom vrijednošću za korisnike, osiguranje opće bibliotečke građe, prikupljanje informacija o građi i obavezno dostavljanje štampanog materijala. Osim bibliotečke djelatnosti, Ustanova kao sekundarnu ima zastuoljenu izdavačku djelatnost.
Ustanova je organizovana kao jedinstvena poslovna cjelna sa četiri unutrašnje organizacione jedinice: odjeljenje pokretne biblioteke, odjeljenje sa sjedištem u JZU Banja «Ilidža», odjeljenje za djecu i odjeljenje za odrasle.
Ustanova je organizator brojnih kulturnih sadržaja u gradu: priređivanje promocija, književnih večeri, suorganizator najznačajnije kulturne manifestacije u gradu  «Gradačačkih književnih susreta», izdavač  časopisa za kulturu «Diwan».

Ustanova ima  5 zaposlenih

Adresa: Nenavište

Kontakt telefon: 035 821-750

http://gradacac.ba/naslovna/index.php/opcina-gradacac/javne-ustanove
 
 F O T O

Centar za kulturu "Ahmed Muradbegović" 

Kao samostalna ustanova djeluje od 1996. godine, a sam   Radio  Gradačac je osnovan 1965. godine i djelovao je u okviru tadašnjeg Narodnog Univerziteta, a do 1992. godina bio je dio Centra za kulturi i informisanje Gradačac.

Djelatnost ustanove danas obuhvata slijedeće segmente:
-djelatnost informisanja
-videosnimanje, dopisništvo, produkcija
-manifestacije i djelatnost kulture
-zavičajna muzejska zbirka
Djelatnost informisanja  u okviru ustanove je najrazvijenija i angažuje najveći broj uposlenih u ustanovi, a uz nju se obavljaju i djelatnsoti televizijskog dopisništva za RTV TK i vrši sopstvena produkcija.
Ustanova se bavi  organizacijom kulturnih sadržaja za građanstvo, iz pozorišne, muzičke, filmske umejtnosti, književnosti, likovne umjetnosti i ostalih oblika kulturnog jelovanja.
Neke od manifestacija koje se redovno  održavaju  su «Smjeh je zdravlje», u povodu 1. aprila, godišnjica rada Radio Gradačc, Gradačački književni susreti,  kulturno-zabavne aktivnosti u vrijeme Sajma šljive,  te povremene pozorišne predstave, koncerti i kino projekcije.

Ustanova ima 10 zaposlenih.

Adresa: Nenavište bb

Kontakt telefon: 035-817-427

http://gradacac.ba/naslovna/index.php/opcina-gradacac/javne-ustanove

JZU Dom zdravlja

Ova ustanova pruža zdravstvenu zaštitu  licima sa prebivalištem na području općine Gradačac
Osim primarne  zdravstvene zaštite u Domu zdravlja se obavlja i spicijalističko-konsultativna djelatnost i to:  opća interna medicina, pneumoriziologija, ginekologija i porodilište, neurolgija, oftalmologija, pedijatrija, medicina rada, specijalističke stomatološke djelatnosti kao i vanbolnička dijagnostika.
U ustanovi djeluje 18 timova porodične medicine, organizovanih u Domu zdravlja i mreži ambulanata porodične medicine na  području općine. U strukturi zaposlenih 18 je  doktora medicine, 22 doktora medicine – specijalista, doktora stomatologije – 4 i doktora stomatologije – specijalsta  1.

Ustanova ima 174 zaposlena

Adresa:  Ul. Josipa Šibera bb

Telefon 035 817-110

http://gradacac.ba/naslovna/index.php/opcina-gradacac/javne-ustanove

 F O T O

JU Apoteka

Javna ustanova Apoteka Gradačac je zdravstvena ustanova koja osigurava snabdijevanje i izradu lijekova stanovništvu, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim licima i zdravstvenim radnicima  koji obavljaju privatnu praksu.
Osim snabdijevanja lijekovima, ustanova obavlja i snabdijevanje pomoćnim ljekovitim sredstvima, pomoćnim sredstvima u liječenju i medicinskim proizvodima, dječjom hranom, dijetetskim proizvodima, sredstvima za njegu , očuvanje, i unapređenje zdravlja  idr.
U cilju  poboljšanja kontakta sa pacijentima  ustanova povremeno provodi i odgovarajuće programe  - program zdrave ishrane, inkontinencije, osteoporoze .

 Ustanova ima 7 zaposlenih

Adresa Ul. Josipa Šibera bb

Kontakt telefon 035-817-149

JAVNE USTANOVE

 

 

 

Banja "Ilidža"

Web stranica

 

Obdanište "Kolibri"

Web stranica

 

L O G O

Centar za socijalni rad

Web stranica

 

Biblioteka

Web stranica

 

L O G O

Centar za kulturu

Web stranica

 

L O G O

Dom zdravlja

Web stranica

 

L O G O

JU Apoteka

Web stranica