A+ R A-

Strateški plan razvoja Grada Gradačac za period 2023 - 2027

Strategija razvoja Grada Gradačac 2023-2027.godina (-u daljem tekstu: Strategija razvoja Grada Gradačac) je integrirani, multisektorski strateški dokument koja definira javne politike, usmjerava razvoj teritorije i zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj. Strategijom razvoja Grada Gradačac se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju

Strategija razvoja Grada Gradačac  2023-2027

Dokument možete pogledati na linku:

STRATEGIJA 2023-2027

 

Strateški plan razvoja općine Gradačac za period 2014 - 2023

U okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja u BiH koji predstavlja zajedničku inicijativu UNDP-a i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) izrađen je klučni strateško - planski dokument općine Gradačac

Strategija razvoja općine Gradačac
2014-2023

Dokument možete pogledati na linku:

Umjesto predgovora

STRATEGIJA 2014-2023