A+ R A-

Budžet 2021. godina

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) i člana 6. stav 1. tačka 3. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj 1/19), Gradsko vijeće Grada Gradačac, na prvom dijelu 3. redovne sjednice održanom 23.03.2021. godine, d o n o s i


                                       
B U DŽ E T
GRADA GRADAČAC ZA 2021. GODINU

 

 

Download:

Budžet 2021

Rebalans budžeta 2020

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) i na osnovu člana 6. stav 1 tačka 3. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa zakonom o Gradu Gradačac («Službeni glasnik Grada Gradačac» broj 1/19), Gradsko vijeće Grada Gradačac, sjednici održanoj __.__2020. godine, d o n o s i

                                                                                                                        PRIJEDLOG                     

      IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA GRADA GRADAČAC

ZA 2020. GODINU

 

Download:

Rebalans budžeta Budžet 2020 e

Rebalans budžeta 2020

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) i na osnovu člana 6. stav 1 tačka 3. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa zakonom o Gradu Gradačac («Službeni glasnik Grada Gradačac» broj 1/19), Gradsko vijeće Grada Gradačac, sjednici održanoj 15.04.2020. godine, d o n o s i

                                                                                                                                                                  

IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA GRADA GRADAČAC ZA 2020. GODINU

Download:

Rebalans budžeta Budžet 2020 e

Budžet 2020

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj:102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 I 104/16) i na osnovu člana 6. stav 1. tačka 3. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj 1/19), Gradsko vijeće Grada Gradačac, na sjednici održanoj  24.12.2019. godine, donosi                                                                                                               

B U DŽ E T
GRADA GRADAČAC ZA 2020. GODINU

 

Download:

Budžet 2020 e

Dokument okvirnog budžeta 2020 - 2022. godina

U  skladu  sa  odredbama  člana  15.,16.,17.  i  18.  Zakona  o  budžetima  u  Federaciji  Bosne  i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), pripremljen je Dokument okvirnog budžeta  (DOB) grada Gradačac za period  2020.-2022.godina.                                                                                                             

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA GRADA GRADAČAC ZA PERIOD 2020.-2022. GODINA GRADA GRADAČAC ZA 2020. GODINU

 

Download:

Dokument okvirnog budžeta 2020 - 2022