A+ R A-

3. vanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 21.05.2020. godine (četvrtak), u sali za sjednice Skenderije, sa početkom rada u 9:00 sati

Na osnovu člana 43. stav 2., člana 44. stav 2. i 3. i člana 45. stav 1. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 3/14, 6/15 i 2/19) i člana 1. Odluke o dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 2/20), a u vezi sa članom 15. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac
(„Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 15.05.2020. godine


S A Z I V A M

3. vanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 21.05.2020. godine (četvrtak), u sali
za sjednice Skenderije, sa početkom rada u 9:00 sati

Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže slijedeći


D N E V N I R E D:


1. Prijedlog odluke o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje lica u statusu socijalne potrebe na području grada Gradačac.
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stambenom zbrinjavanja korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta „Zatvaranje kolektivnih centara alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“.
3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona, označavanju objekata brojevima na području općine Gradačac.
4. Prijedlog odluke o upisu prava vlasništva na stanu.
5. Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra - put.
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za bušenje bunara.
7. Prijedlog odluke o uspostavljanju sistema za video nadzor na području grada Gradačac.
8. Prijedlog odluke o pristupanju izmjenama Regulacionog plana jezera Vidara i Hazna.
9. Prijedlog programa izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području grada Gradačac za 2020. godinu.
10. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Cjenovnik izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac.
11. Prijedlog progama popravki i održavanja urbanog mobilijara, klupa, mostova i kanti za smeće na javnoj gradskoj površini.
12. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Cjenovnik popravki i održavanja urbanog mobilijara, klupa, mostova i kanti za smeće na javnoj Gradskoj površini za 2020. godinu.
13. Prijedlog odluke o davanju predhodne saglasnosti na prijedlog Odluke o formiranju Radnog tijela za pripremu prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva.
14. Prijedlog pravilnika o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u javnim ustanovama i javnim preduzećima Grada Gradačac.
15. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora JP Parkinzi d.o.o. Gradačac do okončanja postupka po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
16. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora JP Javno stambeno preduzeće Gradačac d.o.o. do okončanja postupka po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
17. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac ispred Ministarstva zdravstva TK najduže do 90 dana od dana imenovanja.
18. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Gradačac ispred Ministarstva zdravstva TK do okončanja postupka po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
19. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Gradačac i imenovanju člana Upravnog obora do okončanja postupka po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
20. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Gradačac i aktivnosti Gradonačenika za 2019. godinu. 21. Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu.
22. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u Gradskim službama za upravu Grada Gradačac za period od 01.01.do 31.12.2019. godine.
23. Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Gradačac za 2019. godinu.
24. Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih cesta na području grada Gradačca za 2019. godinu sa prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka u 2020. godini.
25. Izvještaj o stanju poljoprivrede na području grada Gradačac.
26. Izvještaj o radu i poslovanju JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac za 2019. godinu.
27. Informacija o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama u 2019. godini.
28. Informacija o stanju bezbijednosti na području grada Gradačac za period januar-decembar 2019. godine.
29. Informacija o vodosnabdijavanju na području grada Gradačac.
30. Javna rasprava po Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima TK.
31. Pitanja, prijedlozi i inicijative.
NAPOMENA: Materijali po tačkama 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 29 bit će dostavljeni naknadno.