A+ R A-

Materijali za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, planiranu za dan 06.02.2020. godine (četvrtak) u sali za sjednice „Gradačačkog sajma“ u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati

KLIKOM NA TAČKU DNEVNOG REDA OTVARATE MATERIJAL U PDF OBLIKU

D N E V N I    R E D:

 1. Prijedlog odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja postojećih objekata privremenog karaktera za 2020. godinu.
 2. Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine na području grada Gradačac za 2020. godinu.
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti JZU Centar za fizikalnu madicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac za kreditno zaduženje.
 4. Prijedlog odluke o kupovini zemljišta (Bajraktarević Samira).
 5. Prijedlog odluke o prodaji  zemljišta sa javnim oglasom (industrijska zona II).
 6. Prijedlog odluke o prodaji  zemljišta sa javnim oglasom (Veterinarska stanica).
 7. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, putem licitacije (Gradina i Lovac).
 8. Prijeldog odluke (radi odlučivanja o Zahtjevu „Nova pijaca“ d.o.o. Porebrice – Gradačac, po osnovu promijenjenih okolnosti uzrokovanih požarom od 14.04.2019. godine).
 9. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (izgradnja elektronergetskog objekta STS-B 10(20)/0,4 kV „Srnice Donje 3“).
 10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa broj: 01-05-363/18, od 29.11.2018. godine (izgradnja pumpne stanice u Ledenicama Donjim radi funkcionisanja izgrađene kanalizacione mreže).
 11. Prijedlog Odluke o visini naknade za korištenje javne površine na određenoj k.č. na području grada Gradačac za potrebe sportsko-rekreacionog sadržaja za 2020. godinu.
 12. Prijedlog Odluke o visini naknade za korištenje taksi stajališta na području grada Gradačac za 2020. godinu.
 13. Nacrt Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona i označavanju objekata brojevima na području grada Gradačac.
 14. Prijedlozi programa rada JZU za 2020. godinu: JZU  Apoteka Gradačac; i -  JZU  Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje  „Ilidža“Gradačac.
 15. Plan poslovanja JP Parkinzi d.o.o. Gradačac za 2020. godinu.
 16. Prijedlog programa obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2020. godinu.
 17. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na cjenovnik po Programu obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2020. godinu.
 18. Prijedlog programa održavanja riječnih korita i lateralnog kanala za 2020. godinu na području grada Gradačac (Mala Tinja, Stara Gradašnica i lateralni kanal).
 19. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na cjenovnik po Programu održavanja riječnih korita i lateralnog kanala za 2020. godinu na području grada Gradačac (Mala Tinja, Stara Gradašnica i lateralni kanal).
 20. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Odluku PIU tima broj: 02-1047-150/18, od 17.09.2019. godine (o utrošku dijela prikupljenih sredstava sa računa rezerve za servisiranje duga JP „Komunalac“ d.d. Gradačac u iznosu od 44.205,63 EUR).
 21. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za ekonomsku i finansijsku politiku.
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Gradačac.
 23. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU Apoteka Gradačac ispred Ministarstva zdravstva TK-a, najduže do 90 dana od dana imenovanja.
 24. Izvještaj o izvršenju budžetske rezerve Budžeta Općine Gradačac za period 01.01.2019-31.12.2019. godine.
 25. Izvještaj o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području grada Gradačac u 2019. godini.
 26. Informacija o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2018/19. godini.
 27. Pitanja, prijedlozi i inicijative.