A+ R A-

Materijali za 1. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, planiranu za dan 28.01.2021. godine (četvrtak)

Na osnovu člana 43. stav 2., člana 44. stav 1., člana 45. stav 1., člana 46. i člana 47. Prečišćenog teksta Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 3/14, 6/15 i 2/19  i  «Službeni  glasnik  Grada  Gradačac“,  broj  2/20),  a  u  vezi  sa  članom  15.  Statutarne  odluke  o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 19.01.2021. godine


 
S A Z I V A M
1. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 28.01.2021. godine (četvrtak), u sali
za sjednice „Gradačačkog sajma“ sa početkom rada u 9:00 sati


 
          Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže slijedeći
 
D N E V N I    R E D:


1. Prijedlozi rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Gradskog vijeća:
1.1. Komisija za Statut i opća akta,
1.2. Komisija za ekonomsku i finansijsku politiku,
1.3. Komisija za društvene djelatnosti i boračka pitanja,  
1.4. Komisija za poljoprivredu i šumarstvo,
1.5. Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i ekologiju,
1.6. Komisija za zaštitu  prava nacionalnih manjina,građanskih prava, predstavke
       i pritužbe građana
1.7. Komisija za priznanja i nazive,
1.8. Komisija za jednakopravnost spolova;
1.9. Komisija za nadziranje primjene Kodeksa  ponašanja izabranih predstavnika-
       vijećnika;
1.10.Komisija za mlade.
2. Prijedlog rješenja o imenovanju  Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti  i prava do
okončanja procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
3.  Prijedlog  rješenja  o  imenovanju  predsjednika  UO  JZU  Dom  zdravlja  Gradačac  i  člana  UO  ispred
uposlenika, do okončanja procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
4.  Prijedlog  rješenja  o  imenovanju  člana  UO  JZU  Centar  za  fizikalnu  medicinu,  rehabilitaciju  i  banjsko
liječenje „Ilidža“ Gradačac, ispred Ministarstva zdravstva TK, do okončanja procedure po javnom oglasu a
najduže do 90 dana od dana imenovanja.  
5. Prijedlog rješenja o imenovanju člana UO JU „Apoteka Gradačac“, ispred Ministarstva zdravstva TK, do
okončanja procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
6.  Prijedlog  rješenja  o  imenovanju  člana  UO  JU  Centar  za  socijalni  rad  Gradačac,  ispred  uposlenika,  do
okončanja procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
7. Prijedlog rješenja o imenovanju člana UO JU Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac, ispred osnivača, do
okončanja procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
8. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika NO JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac, do okončanja procedure
po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
9. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i jednog člana NO JP „Javno stambeno preduzeće“ d.o.o.
Gradačac, do okončanja procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
10. Pitanja, prijedlozi i inicijative.