A+ R A-

Materijali za 9. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, planiranu za dan 29.10.2020. godine (četvrtak), u sali za sjednice Skenderije, sa početkom rada u 9:00 sati

Na osnovu člana 43. stav 2., člana 44. stav 1., člana 45. stav 1., člana 46. i člana 47. Prečišćenog teksta Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 3/14, 6/15 i  2/19  i  «Službeni  glasnik  Grada  Gradačac“,  broj  2/20),  a  u  vezi  sa  članom  15.  Statutarne  odluke  o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 16.09.2020. godine  

S A Z I V A M

9. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 29.10.2020. godine (četvrtak), u sali

za sjednice „Gradačačkog sajma“ sa početkom rada u 9:00 sati

 

          Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže slijedeći

 D N E V N I    R E D:

1.  Nacrt budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu.

2.  Nacrt odluke o izvršenju budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu.

3.  Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (izgradnja sistema  vodosnadbijevanja južnog dijela grada Gradačac sa izvorišta Domažić).

4.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, broj 01-04-144/20, od 25.06.2020. godine.

5.  Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda političkih stranka, za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac.

6.  Prijedlog  odluke  o  raspisivanju  javnog  poziva  za  prikupljanje  ponuda  boračkih  udruženja, humanitarnih  organizacija,  kao  i  udruženja  i  organizacija  od  posebnog  kulturnog  i  društvenog interesa za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac.

7.  Prijedlog odluke o privremenom smanjenju zakupnine za objekat Autobuske stanice sa zemljištem i pratećim sadržajim koji su u funkciji objekta.

8.  Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava do okončanja procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.

9.  Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Gradačac za 2021. godinu.

10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Dom zdravlja Gradačac za period 01.01.-30.06.2020. godine i mjere za sanaciju nastalog finansijskog stanja.

11. Informacija  o  Izvještaju  o  finansijskoj  reviziji  JZU  Centar  za  fizikalnu  medicinu,  rehabilitaciju  i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac za 2019. godinu Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH;

12. Pitanja, prijedlozi i inicijative.