A+ R A-

Izmjena lokacije biračkog mjesta 025A039 Liporašće

Na osnovu člana2.73 tačka2.Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br.23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,11/06,24/06,32/07,33/08, 37/08,32/10,18/13 i 7/14),a u svezi sa članom 14. stav (3) Uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mijesta, na sjednici održanoj dana 25.09.2014. godine, Općinska izborna komisija Gradačac je izvršila izmjenu lokacije biračkog mjesta 025A039 Liporašće


Biračko mjesto 025A039 Liporašće koje je prema prema Rješenju o lokacijama 21/14 se nalazilo u privatnoj kući vlasnika Nike Vrdoljaka a obuhvata naseljena mjesta Turić i Gornja Tramošnica mijenja se i glasi

Biračko mjesto 025A039 Liporašće nalazi se u privatnoj kući vlasnika Čubela (Pero) Martin u naseljenom mjestu Liporašće Donje br. 70, a obuhvata naseljena mjesta Turić i Gornja Tramošnica.