A+ R A-

Završen Elaborat o dopunskim hidrogeološkim istraživanjima

U prostorijama općine Gradačac zvanično je predata dokumentacija vezana za izvođenje radova na dopunskim hidrogeološkim istraživanjima izvorišta Domažić.  Elaboratom je utvrđena izdašnost postojećih bunara i ovog lokaliteta  sa 129,88 l/s . Završetkom ovih istraživanja  projekat  „ Vodosnadbijevanja južnog dijela općine Gradačac “ ima punu opravdanost. Napominjemo da cjelokupan projekat „ Vodosnadbijevanja južnog dijela općine Gradačac “, rekonstrukcije gradske vodovodne mreže i obnove prečistača iznosi preko 18 miliona KM i da se finansira iz sredstava EBED-a kao i donatorskih sredstava vlada Švedske i Češke.