A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 1. radne sjednice Općinskog vijeća održane 28.12.2016. godine

Huseinbašić Hikmet

Inicijativa: Inicijativa se odnosi na postavljanje saobraćajnog znaka-ogledala i rekonstrukciju ulice 6. april u Gradačacu.  Mještani ulice 6. apriltraže od Općinskog vijeća i nadležne Općinske službe da se na početku ulice postavi saobraćajni znak-ogledalo kako bi se učesnicima u saobraćaju omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja.

Naime, mještani ove ulice, sa povećanjem broja vozila svakodnevno se suočavaju sa otežanim uključivanjem vozila sa ulice M. Tita u ulicu 6. April. Poznato je da pomenuta ulica počinje ispod stambeno-poslovnog objekta i da na tom dijelu nema preglednosti za učesnike u saobraćaju koji se uključuju u tu ulicu, odnosno na učesnike koji dolaze iz suprotnog pravca tako da su veoma često, oni koji se uključuju, primorani da se vrate i uključe u ulicu M. Tita kako bi propustili vozilo koje dolazi iz te ulice.

Imajući u vidu da je ta ulica na samom početku dosta strma i uska, vozila koja dolaze iz suprotnog pravca nisu u mogućnosti da obezbijede mimoilaženje a ni povratak do određenog mjesta.

Ulica 6. april je dobila vodovodnu mrežu sa azbestnim cijevima prije pedeset godina, asfalt nekoliko kasnije i do danas u toj ulici nije ništa rađeno osim što svake godine komunalna služba mijenje dotarajale cijevi. Mještani ove ulice nisu u mogućnosti da piju vodu iz vodovoda već su primorani da kupuju flaširanu vodu ili da donose sa drugih izvora vodu za piće.

Stoga vas molimo da prilikom usvajanja budžeta za iduću godinu planirate rekonstrukciju naše ulice.

 

Marijan Šimić

Inicijativa: Da se u gradu od Crvene škole do kružnog toka napravi zona u kojoj bi bila ograničena brzina kretanja vozila do 30 km/h. Poznato je kakva je situacija i da se mora bježat uz ograde, po kestenju. Ovdje kao da se organizuju trke, kao da su reliji. I bez obzira što se policajci upozoravaju, od strane savjesnih građana, da to treba sankcionisat, to se ne radi. Ne znam je li dopušteno da se u toj zoni postave tkzv. „ležeći policajci“, a ako to nije dopušteno mogu se prekršioci sankcionisati postavljanjem radara, kako bi se građani nesmetano mogli kretat po gradu.

 

Armin Tokić 

Inicijativa: Na osnovu ukazane potreba i zahtjeva Mjesne zajendice Toke i naselja Čuste (MZ Mionica III) za iznalaženje najboljeg načina za putovanje i školovanje učenika iz pomenutih naselja podnosim inicijativu Općinskom vijeću i nadležnoj službi za izmjenu važeće Odluke utvrđenog rasporeda školskih područja osnovnih škola na području općine Gradačac i to da se u članu 2. važeće Odluke pod brojem V u dijelu gdje piše „Školsko područje JU OŠ „Edhem Mulabdić“ Međiđa Donja“ iza navedenog „Mjesna zajednica Toke doda tekst „ od 1. do 4. razreda“, i iza nevedenog „Čuste“ doda tekst „od 1. do 4. razreda“.

Da se u članu 2. iste Odluke pod brojem II gdje stoji: „Školsko područje JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Gradačac“ da se iza toga doda tekst: „Mjesna zajednica Toke od 5. do 9 razreda“.

Navodim nekoliko pogodnosti koje bi usvajanjem ove inicijative, odnosno dopune važeće Odluke, nastupile za građane MZ-e Toke i naselja Čuste:

-          Izvršio bi se raspored učenika u školska područja kakvo je to već stvarno stanje i interes građana a da se zbog brojnosti istih ne poremeti rad područne škole „Edhem Mulabdić“ u Kerepu a tako i OŠ „Safvet-beg Bašagić „ u Gradačacu.

-          Omogućio bi se redovan i tradicionalan upis učenika u školu prema materijalnim interesima i mogućnostima roditelja.

-          Stekli bi se uslovi za subvencioniranje troškova prijevoza od strane nadležnog Ministarstva obrazovanja TK-a, obzirom da učenici putuju isti broj kilometara od kuće do škole.

Potrebno je naglasiti da su učenici iz MZ Toke jedini učenici na području općine Gradačac a koji putuju više od 4 km od kuće do škole a da na njih nije primijenjena Odluka Vlade TK o subvencioniranju troškova prijevoza broj: 02/1-14-5799/07, od 17.08.2007. godine. Pomenuta Odluka je u primjeni već devet godina pa roditelji učenika iz MZ Toke na godišnjem nivou izdvajaju oko 10.000 KM, što je puta devet godina oko 90.000 KM, a ta novčana sredstva su mogla biti subvencionirana od strane nadležnog Ministarstva.

Smatram da su gore navedeni razlozi više nego dovoljni da se izvrši razmještaj učenika prema rasporedu kako je to gore navedeno.

 

Redžo Imširović

Inicijativa: Da se u Općinskom budžetu iz koda 614311/5 – Dječije obdanište Kolibri iznos umanji za 100.000 KM i prebaci na novi kod kako bi se subvencionirale putne karte za učenike čiji su roditelji demobilisani borci koji se nalaze na birou za zapošljavanje a djecu obrazuju u srednjim školama.

U dječijem obdaništu se nalaze djeca čiji su roditelji zaposleni a iz budžeta se dodatno pomažu, dok s druge strane, djeca demobilisanih boraca čiji su roditelji na birou, nemaju mogućnost školovanja zbog nedostatka finansijskih sredstava. Ovo se posebno odnosi na rubna područja gdje jedna mjesečna đačka karta košta oko 70 KM.

 

Mustafa Osmanović

Inicijativa: Da se u budžetu za 2017. godinu planiraju sredstva u iznosu od 25.000 KM za kupovinu zemljišta za izgradnju sportskog poligona i zgradu Mjesne zajednice u Međiđi Srednjoj. Podsjećam da je Mjesna zajednica Međiđa Srednja jedina mjesna zajednica koja nema sportski poligon i zgradu Mjesne zajednice.

Inicijativa: Da se u Mjesnoj zajednici Međiđa Srednja, zaseok Imširovići i Slatina izvrši izgradnja ulične rasvjete u ova dva zaseoka u iznosu od 25.000 KM i da se ta sredstva planiraju na kodu 821221 u Budžetu za 2017. godinu.