A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 15. radne sjednice Općinskog vijeća održane 03.07.2018. godine

Predsjednik Kluba vijećnika RDS-a Hajrudin Mehanović je rekao da ono što se sada vidi u sali je otprilike ono što se vidi u sali cijeli ovaj mandat i to je jedna žalosna slika. Na početku sjednice bude prisutno 28, 29 vijećnika a sada je u sali prisutno 16 vijećnika.

Općina Gradačac je trenutno u fazi realizacije MEG projekta od kojega zavisi doniranje grant sredstava Općini Gradačac. Kada je na Kolegiju dogovaran proporcionalan odziv na tu obuku, dogovorene su i neke kvote. Kada se došlo na tu obuku od 30 vijećnika došlo je njih pet ili šest. Nije došao ni kompletan Kolegij.

Uputio je inicijativu prema Komisiji za Statut i opća akta za izmjenu Poslovnika, u skladu s onim što je dogovoreno na toj obuci, gdje bi se predvidjela tačka dnevnog reda na kojoj bi se obavezno davali odgovori na prethodno postavljena pitanja koja bi u međuvremenu bila dostavljena svim vijećnicima, bez obzira ko ih je dostavio, kao i odgovori koji su u međuvremenu pristigli te da se, u skladu sa poslovničkom procedurom i praksom iz drugih predstavničkih tijela, prvo vijećnici izjašnjavaju o dobivenim odgovorima a onda da se prelazi na nova. To pokreće iz razloga što je u zadnjih godinu dana pokrenuto mnogo pitanja i inicijativa na koja nisu često dobijali odgovore.

Druga inicijativa je vezana za to što su, kao Klub vijećnika prije dvije sjednice Vijeće predložili u prijedlogu, ali sun a prijedlog načelnika i nadležne Službe, vratili u nacrt prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu, a ticalo se ponašanja na spomen obilježjima. Tada je rečeno da ima još nekih izmjena koje ta Odluka treba da pretrpi i da će stavit u procedure. Konstatovao je da je prošlo više od dva mjeseca a to se još nije desilo.

Ovim putem želi da se ta Odluka mijenja u još jednom dijelu. U zadnjih nekoliko mjeseci se desilo nekoliko pljački i obijanja domaćinstava pod krinkom prikupljanja humanitarne pomoći. Pogotovo vikendima hodaju ljudi po gradu a pogotovo po selima i prikupljaju humanitarnu pomoć po raznim osnovima. Svi su osjetljivi na tut emu ali se i tu mora uvesti reda. Predložio je da se u ovoj Odluci obavezno propiše da je prilikom prikupljanja humanitarne pomoći za izgradnju džamija, crkava, spomenika, neophodna saglasnost nadležnog opštinskog organa i prisustvo nekog od predstvanika lokalne zajednice. Može se propisati da lice koje prikuplja humanitarnu pomoć na kojem području prikuplja, u kojem vremenu i kome se mora javit. A od dijela prikupljene pomoći se može platit naknada onome ko asistira. Naveo je da se u Vidi II desio slučaj da dok je jedna ekipa razzgovarala pored kućom drugi su ušli sa druge strane i ukrali 14.000, 15.000 KM. U jednom slučaju u Jelovče Selu djeca su jednoj starijoj ženi otela ključ iz ruku i pobjegla. Pitanje je hoće lit a kuća večeras bit pokradena i td. smatra da ne može svako prikupljat humanitarnu pomoć bez ikakvog odobrenja.

Treća inicijativa se odnosi na prostor Dječijeg obdaništa. Razgovarao je sa načelnikom i dogovorili su da to bude izneseno i na sjednici Vijeća. Zamolio je da se pokuša iznaći proctor za proširenje Dječijeg obdaništa. Školska godina je završena sa 70 djece na listi čekanja. Trend je rasta sve većeg broja zahtjeva. Ulica Ibrahima Kapetanovića je idealna. Sugerisao je da se sagleda mogućnost ulaska u taj prostor prije izgradnje zgrada i prije početka naredne školske godine.

Odgovor:

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, kao stalne tačka dnevnog reda predviđne je “Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća”. Poslovnikom je također predviđeno da se u period od 30 dana, odnosno do naredne sjednice općinskog vijeća vijećnicima dostave pisani odgovori na pitanja, prijedloge i inicijative. Kroz realizaciju MEG projekta je predviđeno da se na narednoj sjednici Općinksog vijeća, ili da se to radi kvartalno, polugodišnje ili godišnje, vijećnicima dostavlja izvještaj o realizaciji usvojenih tačaka dnevnog reda, što će i biti rađeno.

Odgovor:

Na Vašu inicijativu za izmjene Odluke o komunalnom redu i sanitarnom mjinimumu, kroz razmatranje nacrta Odluke, zaključeno je da se ide u još neke izmjene Odluke, pored onih koje ste Vi predložili. Materijel izmjene i dopune Odluke je u pripremi i bit će predložen Općinskom vijeću na razmatranje po njegovoj pripremi.

 

Odgovor:

 

Prikupljanje humanitarne i drugih vrsta pomoći je problem, kako lokalnog, tako i šireg okvira. Općinska služba za društvene djelatnosti I BIZ je nadležna za izdavanje odobrenja za prikupljanje humanitarne pomoći ukoliko podnosioci zahtjeva ispunjavaju za to propisana uslove, a uzimajući u obzir i odredbe Zakona o javnom redu i miru.

Smatram da se u saradnji Policijake uprave koja je nadležna za provođenje Zakona o javnom redu i mir, i nadležne Općinske službe treba izdati saopštenje organizacijama i ustanovama na koji način se može vršiti prikupljanje sredstava u humanitarne svrhe.

Odgovor:

Općinski načelnik je upoznat sa problemom nedostatka prostora za rad JU Dječije obdanište “Kolibri”, te će Općina, ukoliko se iznađe prostor, obezbijediti sredstva za zakup istog.Ovo pitanje će biti riješeno do početka nastupajuće školske, odnosno pedagoške godine.

Muhidin Mašić je pitao da li su sva javna preduzeća i javne ustanove usaglasila svoje pravilnike sa Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje. I da li su, ako neki eventualno nisu, poduzeli mjere po tom pitanju i da li ih planiraju poduzet?

 

Odgovor:

 

Po Vašoj inicijativi javnim preduzećima i javnim ustanovama je upućen upit kojim se traži da Općinskom vijeću dostave informaciju da li su svoje pravilnike o provođenju konkursne procedure za prijem u radni odnos usaglasili sa Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje koje je usvojilo Općinsko vijeće. Po dobivanju odgovora dostavit ćemo traženu infrmaciju. 

 

 

Armin Tokić je podnio inicijativu koja se tiče izdvanja sredstava sa ekonomskog koda 821221- vanjska rasvjeta, pločnici i ograde. Odnosi se na dionicu ulice 6. bataljona, od Energopetrola prema stadionu. Također, postavljanje ulične rasvjete od autobuske stanice do ulaza u MSŠ “Hasan Kikić” Gradačac. Misli da se ne radi o značajnim sredstvima i kada se pogleda koliko je godina prošlo od izgradnje te škole a stepenište i ulica nisu osvijetljeni.

 

Predsjednik Kluba vijećnika ASDA Husein Kujraković je rekao da je prije godinu dana pokrenuo inicijativu da se vrati ukradeni ležeći policajac ispred OŠ “Safvet-beg Bašagić”. Predložio je nadležnoj Općinskoj službi da taj slučaj krađe prijavi policiji. Taj ležeći policajac je vjerovatno postavljen na neko drugo mjesto. Zatražio je od nadležne službe da se taj policajac, radi bezbijednosti, prije svega učenika, postavi na mjesto gdje je i ranije bio.   

Još članaka...

 1. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 14. radne sjednice Općinskog vijeća održane 15.05.2018. godine
 2. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 13. radne sjednice Općinskog vijeća održane 05.04.2018. godine
 3. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 12. radne sjednice Općinskog vijeća održane 14.03.2018. godine
 4. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 11. radne sjednice Općinskog vijeća održane 01.02.2018. godine
 5. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 9. radne sjednice Općinskog vijeća održane 23.11.2017. godine
 6. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 8. radne sjednice Općinskog vijeća održane 12.10.2017. godine
 7. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 7. radne sjednice Općinskog vijeća održane 05.09.2017. godine
 8. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 5. radne sjednice Općinskog vijeća održane 04.05.2017. godine i nastavka sjednice održanog 15.06.2017. godine
 9. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 4. Radne sjednice Općinskog vijeća održane 30.03.2017.
 10. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 3. radne sjednice Općinskog vijeća održane 28.02.2017. godine
 11. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 2. radne sjednice Općinskog vijeća održane 02.02.2017. godine
 12. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 1. radne sjednice Općinskog vijeća održane 28.12.2016. godine
 13. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 37. radna sjednica - 02.06.2016. godine
 14. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 33. radna sjednica - 14.01. 2016. godine
 15. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 32. radna sjednica - 23.12. 2015. godine