A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 1. radna sjednica - 27.12.2012. godine

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da li je imenovanje upravnih odbora JZU Dom zdravlja, Banja "Ilidža" i gradska Apoteka u skladu sa Zakonom?


Inicijator:

vijećnik Enir Šakić


Odgovor:
Upravnim odborima čiji je osnivač općina Gradačac mandat je istekao 27.09.2011. g Općinsko vijeće Gradačac je na svojoj sjednici od 29.11.2011. godine donijelo odluku o bližim kriterijima za imenovanje upravnih odbora (Sl.glasnik općine Gradačac broj 6/2011.) Na istoj sjednici Općinsko vijeće je imenovalo privremene upravne odbore na period od 60 dana. Aktom od 05.12.2011. godine obavijestili smo Ministarstvo o potrebi provođenja procedura odabira i imenovanja upravnih odbora JZU gdje smo tražili da se ministarstvo uključi u postupak. Kako na naše obraćanje nismo dobili odgovor , a uzimajući u obzir stav ministarstva TK-a od 06.09.2011. godine broj: 13/1-37-16577/11, dana 05.01.2012. godine , raspisan je javni oglas za UO-e za tri javne zdravstvene ustanove u Gradačcu u vlasništvu općine Gradačac i to : 1. Upravni odbor JZU Dom zdravlja Gradačac (za tri predstavnika i osnivača –jedan član, stručnih radnika zdravstvenih ustanova –jedan član, kantonalnog ministarstva –jedan član). 2. Upravni odbor JZU Centar za fizikalnu medicinu «Ilidža» Gradačac (za sva tri predstavnika: osnivača –jedan član, stručnih radnika JZU –e jedan član, kantonalnog ministarstva –jedan član) 3. Upravni odbor zdravstvene ustanove «Apoteka» Gradačac (za sva tri predstavnika: osnivača-jedan član, stručnih radnika zdravstvene ustanove –jedan član, kantonalnog ministarstva – jedan član) Postupak oglašavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova UO-a JZU objavljen je u skladu sa Zakonom o ministarskim i vladinim imenovanjima. Obzirom da je mandat privremeno izabranim upravnim odborima istekao dana 27.01.2012. godine , u cilju najkraćeg rješavanja ove situacije predloženo je ministarstvu zdravstva da od općine Gradačac preuzmu prijave kandidata, koji su prijavljeni «ispred ministarstva» Ministarstvo zdravstva TK-a je dana 21.02.2012. g. dostavilo akt sa imenima kandidata ispred ministarstva sa prijedlogom da se imenuju privremeni UO –i JZU čiji je osnivač općina Gradačac. Općinski načelnik nije ispoštovao navedeni prijedlog ministarstva (akt broj 13/1-37-16577-1/11 od 20.02.2012.) nego je po ranije navedenoj proceduri utvrdio prijedloge rješenja koja je uputio Općinskom vijeću na usvajanje, a koja je Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 21.02.2012. g. usvojilo u predloženoj formi.
Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se od Zvijezdinog stadiona do starog srednjoškolskog centra izgradi trotoar zbog velikog broja pješaka koji se kreću na toj dionici.

 

Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić

 

Odgovor:

Obzirom da se radi o Magistralnoj dionici puta M14 Gradačac – Modriča nismo nadležni da vršimo građenje na ovoj saobraćajnici bez saglasnosti Federalne direkcije za ceste FBiH. Općinska služba za privredu budžet i finansije će ovaj vaš prijedlog proslijediti direkciji na razmatranje.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se što prije pristupi saniranju gradskog kolektora.

 

Inicijator:

vijećnik Iskrić Fahro

 

Odgovor:

Općina Gradačac je do sada uspjela uraditi projekat rekonstrukcije gradskog kolektora, te revidovati isti. Trenutno smo u proceduri pokretanja postupka za izradu studija, koje predhode izdavanju neophodnih dozvola. Općina planira ovaj projekat, čija projektantska vrijednost iznosi cca 750 000 KM, kandidovati na prvi javni poziv.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da li postoje određene aktivnosti od općinskih službi u smislu čišćenja smeća iz riječnih tokova na području općine Gradačac i da li općinske službe imaju mjere za sankcionisanje zagađivača životne okoline?

 

Inicijator:

vijećnik Spahić Samir

 

Odgovor:

Nadležna općinska služba provodi i kordinira sve akcije u toku godine koje su na području općine, a vezano za zaštitu čovjekove okoline.Akciojom “ april-mjesec čistoće”,realizuju se aktivnosti vezane za čišćenje područja općine od krupnog komunalnog otpada, a oglašavanje se vrši na Radio Gradačcu i putem obavijesti mjesnim zajednicama.Osim navedene akcije u prošloj godini,provedena je i akcija zajedno sa Eko-Zeleni Gradačac “očistimo Zemlju za jedan dan”, kojom je obuhvaćeno šire područje općine.Kod navedenih akcija uključene su mjesne zajednice , udruženja građanja,omladina, učenici osnovnih i srednjih škola.U narednom periodu planirat će mo provođenje i aktivnosti čišćenja komunalnog otpada iz korita rijeka u saradnji sa svim učesnicima koji se brinu o očuvanja čiste životne okoline i da ćemo u široj društvenoj zajednici djelovati na svijest počinilaca onečišćenja životne sredine.

Općina, nadležna općinska služba putem komunalnih redara i komunalne inspekcije provodi Zakon o komunalnim djelatnostima, kao i Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu iz svoje nadležnosti ,gdje su propisane i sankcije za prekršioce navedenih Zakonskih odrebi.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Ko je zadužen za postavljanje znakova na području općine Gradačac i koji organi se brinu za bezbijednost građana po tom pitanju? Ko je dozvolio postavljanje na sred trotoara ispred objekta "Bela Mionix" i tako ugrozio sigurnost pješaka. Predlaže da se znak izmjesti van trotoara, ako je potreban.

 

Inicijator:

Mersed Šaldić - klub SDP-a

 

Odgovor:

Postavljanje spornog saobraćajnog znaka "obilježen pješački prelaz" je izvršeno od strane Kantonalne direkcije cesta u čijoj je nadležnosti postavljanje i održavanje saobraćajne signalizacije na regionalnim cestama. Incijativu uvaženog općinskog vijećnika će Služba za privredu, budžet i finansije proslijediti nadležnoj Direkciji za cestekako bi ista riješila i otklonila uočene nedostatke.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Predlaže da se hitno postavi propisana signalizacija kod tržnog centra "Egar" jer nije logično da prednost imaju koji izlaze iz tržnog centra u odnosu na glavni put. Predlaže da se postavi signalizacija sa pravom prvenstva prolaza za put Požaričkih branilaca, a ne kao do sada da pravo prvenstva ima slijepi put prema firmama "Namještaj i Duhanska"

 

Inicijator:

Mersed Šaldić - klub SDP-a

 

Odgovor:

Postavljanje saobraćajne signalizacije na raskrsnici kod tržnog centra "Egar" izvršeno je od strane Kantonalne direkcije cesta.

Saobraćajni znak "STOP" iz pravca ul Požaričkih branilaca je premješten na lokaciju iz pravca Duhanske tako da će vozila koja dolaze iz pravca Požarika imati prednost u odnosu na vozila koja dolaze iz ulice "25 Novembra".


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Predlaže da se hitno stavi znak "STOP" sa izlaska stare ceste na glavni put (Požaričkih branilaca), jer je u posljednje vrijeme bilo nekoliko saobraćajnih udesa. Po dosadašnjoj signalizaciji taj sporedni put ima prvenstvo prolaza na glavni put.

 

Inicijator:

Mersed Šaldić - klub SDP-a

 

Odgovor:

Ovlašteno lice Službe koja se stara o postavljanju saobraćajne signalizacije na općini Gradačac izašlo je na teren i konstatovano je slijedeće:

Na spornim putnim pravcima izvršeno je snimanje sporednih priključnih puteva i utvrđeno da je na dionici puta od kafane "Šeher" do Šećića sokaka potrebno postaviti 21 saobraćajni znak "STOP". Ako uzmemo u obzir da postavljanje jednog saobraćajnog znaka "STOP" sa kompletnom opremom košta 220 KM što znači da bi se postavila saobraćajna signalizacije u ul. Požaričkih branilaca potrebno je obezbijediti sredstva od 4620 KM. Isto tako potrebno je obezbijediti materijalna sredstva u budžetu za postavljanje saobraćajne signalizacije na kompletnoj općini, jer ista nije nikada urađena od prestanka ratnih dejstava, tako da je situacija ista kao u spornoj ulici, što uveliko otežava odvijanje motornog saobraćaja.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Predlaže da se izvrše sanacije udarnih rupa na putevima i nasipanje pojedinih makadamskih puteva, jer je nemoguće saobraćaj na pojedinim putevima zbog udarnih rupa.

 

Inicijator:

Mersed Šaldić - klub SDP-a

 

Odgovor:

Općinska služba za privredu, budžet i finansije je otpočela sa nasipanjem makadamskih puteva u skladu sa ugovorom o izvođenju radova broj: 02-14-3018-1/12 od 25.12.2012. godine sa izvođačem radova D.O.O. "Balegem". Dinamika radova se odvija prema utvrđenom planu i programu i prema dopustivim vremenskim uslovima.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Inicijativa da se u naselju Tramošnica Gornja, zaseok Stovrazi uvrsti u plan zimskog održavanja, kao i da se povremeno nasipa posipnim materijalom, ovo naselje je jedno od naselja gdje imamo povratnike srpske nacionalnosti.

 

Inicijator:

vijećnik Enir Šakić

 

Odgovor:

Čišćenje snijega u povratničkom naselju Stovrazi u MZ Tramošnjica Gornja je uvršteno u plan i program službe zimskog održavanja kao kao priključni put dionice Mionica-Tramošnica, kao i tekuće održavanje (nasipanje) udarnih rupa sa kamenim materijalom što je predviđeno planom, po predhodno potpisanom ugovoru od 25.12.2012. godine.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Zbog velikog broja saobraćajnih udesa sa smrtnim posljedicama, te kretanje velikog broja pješaka, pa predlaže da se apliciraju određeni projekti prema Federalnoj direkciji cesta i pristupi izgradnji pješačkih staza. Druga incijativa odnosi se na pitanje rješavanja problema krivine koju je potrebno obilježiti vertikalnom signalizacijom i zebrama za usmjeravanje te produženje odbojne ograde.

 

Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić

 

Odgovor:

Navedene incijative će ova služba proslijediti nadležnoj Direkciji cesta F BiH za eventualno rješavanje prisutnih problema.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Šta se desilo sa zimskom službom, koje kriv što je naša općina 8.9.i 10.12.2012.godine bila paralizovana zbog sniježnih padavina?

 

Inicijator:

vijećnici Mirsad Pekarić, Samir Spahić

 

Odgovor:

Općinski načelnik i nadležna služba su u pomenute dane reagovali, a naročito 10.12.2012.godine u direktnoj komunikaciji sa izvođačem radova, te se na osnovu uvida na terenu putem Nadzornih organa općine konstatovalo stanje koje nije zadovoljavalo prohodnost nekategorisanih i lokalnih puteva na području općine i na osnovu toga naložene su mjere kako se u budućem periodu ne bi ponovila loša tehnička operativnost u izvršavanju Ugovora za zimsku službu.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Odnosi se na sanaciju klizišta koje se nalazi na putu u Međiđi Srednjoj u zaseoku Imširovići, koje je prije tri godine oštetilo dio asvaltnog puta koji kroz Imširoviće vodi do Huskića.

 

Inicijator:

vijećnik Atif Imširović

 

Odgovor:

Za pomenuto klizište potrebno je da se MZ Međiđa Srednja obrati pismeno Općini Gradačac sa prijedlogom tehničkog rješenja ili projektom sanacije klizišta kako bi se odredila prava vrijednost sanacije, te kako bi se pokušali pronaći izvori finansiranja za pomenuto klizište.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Inicijativa se odnosi na zimsko održavanje puteva, da Općinsko vijeće u narednom periodu donese odluku da se raspiše tender za održavanje samo glavnih putnih pravaca, a da se mjesnim zajednicama daju sredstva kako bi uzele učešće u održavanju puteva unutar mjesnih zajednica.

 

Inicijator:

vijećnik Enir Šakić

 

Odgovor:

Općina je, nakon sprovedene procedure javne nabavke, zaključila okvirni sporazum sa najpovoljnijim izvođačem firmom "Balegem" d.o.o. Gradačac. Okvirni sporazum je zaključen za:

 izvođenje radova na održavanju prohodnosti gradskih ulica u zimskom periodu,

 izvođenje radova na održavanju prohodnosti lokalnih puteva u zimskom periodu,

 izvođenje radova na održavanju prohodnosti nekategorisanih puteva u zimskom periodu,

 izvođenje radova na održavanju prohodnosti pješačkih staza/trotoara u zimskom periodu.

Okvirni sporazum je zaključen na period od 3 godine, odnosno za sezone 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 godina. Po proteku vremena za koji je ovaj okvirni sporazum zaključen, općinski načelnik neće imati smetnju da u buduće organizuje zimsku službu na drugačiji način, a ovu vijećničku inicijativu će imati u vidu.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da li su namjenska sredstava Federalnog ministarstva okoliša i turizma u iznosu od 341.000,00 KM za sanaciju divlje deponije „Višnjik“ u Gradačcu pravilno i namjenski trošena ili ima zloupotrebe?

 

Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić

 

Odgovor:

Namjenska sredstava Federalnog ministarstva okoliša i turizma u iznosu od 341.000,00 KM za sanaciju divlje deponije „Višnjik“ u Gradačcu su namjenski potoršena u skladu sa Planom prilagođavanja upravljanja otpadom. JP „Komunalac“ Gradačac kao nosilac aktivnosti utroška sedstava prema ugovoru o prenosu sredstava br. 02-14-1503/12 od 07. 06. 2012. godine odobren od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma do sada je utrošeno 128.471,07 KM i to na sljedeće aktivnosti:

- Elektroenergetsku saglasnost za priključenje na mrežu

- Plan upravljanja otpadom - „Ceteor“ Sarajevo

- Studija za predhodnu vodnu saglasnost - „Ipsa“ Sarajevo

- Studija uticaja na okoliš - „Ceteor“ Sarajevo

- Analiza otpadne vode - „Rad“ Tešanj

- Izrada glavnog projekta dovodnog cjevovoda vodovodne linije na deponiju

- Relaizacija glavnog projekta dovodnog cjevovoda vodovodne linije na deponiju – Hidromont Srebrenik

- Izrada glavnog projekta sanacije gradske deponije Višnjik – „Saraj inženjering

Sve ostale aktivnosti, kao i utrošak ostalih sredstava biti će proveden u skladu sa glavnim projektom sanacije deponije.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Inicijativa da se pored OŠ u Zelinji Donjoj, kao i područne škole u Jelovče selu izgradi trotoar u dužini od 500 metara, sa napomenom da se radi o Regionalnom putu.

 

Inicijator:

vijećnik Samir Spahić

 

Odgovor:

Obzirom da se radi o Regionalnoj dionici, Općina Gradačac nije nadležna da vrši građenje na ovoj saobraćajnici bez saglasnosti Kantonalne direkcije za ceste TK. Općinska služba za privredu budžet i finansije će ovaj vaš prijedlog proslijediti direkciji na razmatranje.