A+ R A-

Poštovani posjetioci, dobro došli na podstranicu "Izbori članove vijeća mjesnih zajednica na području grada Gradačac"

Putem nje ćete moći pristupiti svoj relevantoj dokumentaciji kao i obavijestima resorne službe i imenovane komisije.

DOWNLOAD

- Odluka Gradskog vijeća o raspisivanju izbora u MZ - 09.11.2023. godine

- Rješenje Gradskog vijeća o imenovanju Komisije za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica

- Pravilnik Komisije o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načina verifikacije provedenih izbora

- Obrasci Pravilnika  Komisije o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načina verifikacije provedenih izbora

 

---------------------------------------------------------------

J A V N I P O Z I V za prijavu kandidata za imenovanje povjereništva u mjesnim zajednicama koje nisu provele izbore u mjesnim zajednicama

Na osnovu člana 39. Statuta Grada Gradačac ( „Službeni glasnik Grada Gradačac 10/22) a u vezi člana 4. stav (3)  Odluke o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj 5/14, 8/14, 2/15 i 4/19), Gradonačelnik, dana 05. februara 2024. godine:

J A V N I   P O Z I V

za  prijavu kandidata za imenovanje povjereništva u mjesnim zajednicama koje nisu provele izbore u mjesnim zajednicama

I

Pozivaju se zainteresovani  građani  za podnošenje prijava vezanih za  imenovanje u povjereništvo mjesnih zajednica koje nisu provele izbore  28. 01.2024. godine na period od 4 godine  i to za;

MZ Gornja Međiđa,

MZ Grabov Gaj,

MZ Jasenica,

MZ Mionica II,

MZ Novalići,

MZ Okanovići ,

MZ Gornja Tramošnica-Turić.

II

PRAVO UČEŠĆA:

Imaju svi punoljetni građani sa područja MZ navedenih u tački I Javnog poziva. 

III

USLOVI ZA IMENOVANJE U POVJERENIŠTVO MZ:

Prijavljeni kandidati moraju  ispunjavati sljedeće uslove:

-         da imaju prebivalište na području MZ za koju se kandiduju,

-         da su punoljetni;

-         da posjeduju iskustva  i znanja o radu i funkcionisanju MZ.

IV

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Potencijalni kandidati uz prijavu  obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)       Prijavni obrazac,

b)       Fotokopija lične karte,

c)     CIPS ( prijava prebivališta )

V

NAČIN  IMENOVANJA KANDIDATA U POVJERENIŠTVO MZ:

Gradsko vijeće će na prijedlog Gradonačelnika, za područja mjesnih zajednica za koje se raspisuje Javni poziv, imenovati povjereništvo sastavljeno od 3 (tri) ili 5 (pet) članova na period od 4 godine vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti.

VI

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentaciju (prijavni  obrazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 05.02.2024.   godine, u Šalter sali  Grada Gradačac i na službenoj web stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba.). Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  ili na telefon: 035-369-750.

VII

PREDAJA PRIJAVA:

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti sa obaveznom  naznakom «Ne otvaraj»,  Prijava na javni poziv za imenovanje povjereništava u MZ slati  preporučeno poštom ili lično na pisarnicu  Grada Gradačac:

Grad Gradačac,

ul. H.K. Gradaščevića br. 4,

76250 Gradačac

BiH.

Nepotpune prijave  i prijave dostavljene nakon  13. februara  2024. godine  neće biti razmatrane.

DOWNLOAD

Obrazac za prijavu u povjereništvo

Zbirni rezultati izbora za članove vijeća MZ

Na osnovu Odluke o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj 5/14, 8/14, 2/15 i 4/19),  Odluke o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama na području grada Gradačac, broj: 01-04-301/23 od 09.11.2023. godine („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 10/23), Pravilnika o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora, broj: 01-04-303-1/23 od 23.11.2023 godine, te na osnovu zapisnika i ostalog dostavljenog izbornog materijala od strane biračkih odbora, Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica objavljuje :

 

ZBIRNE REZULTATE ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA SA TERITORIJE GRADA GRADAČAC, NA OSNOVU IZBORA KOJI SU PROVEDENI DANA, 28.01.2024. GODINE

 

Pouka o pravnom lijeku:

Nezadovoljna strana može uložiti prigovor u roku od 24 sata od momenta objave zbirnih rezultata na web stranici Grada Gradačac.

Prigovor Komisiji može podnijeti svaki kandidat za Vijeće mjesne zajednice, akreditovani posmatrač i svaki birač zbog nepravilnosti u postupku izbora.

Prigovor se u pisanoj formi ulaže Komisiji za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica, a isti se može predati na prijavnici-portirnici Gradske uprave Gradačac.

Komisija je dužna po prigovoru odgovoriti u roku od 48 sati od momenta podnošenja istog.

Ukoliko je lice koje je uložilo prigovor nezadovoljno odlukom Komisije u prvom stepenu, može uložiti žalbu Komisiji za statut i opća akta Gradskog vijeća Gradačac, koja će u drugostepenom postupku rješavati po žalbi.

DOWNLOAD

Zbirni rezultati izbora za clanove vijeca MZ

 

LISTE KANDIDATA PO MZ za predstojeće izbore

Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica objavljuje INFORMATIVNE LISTE kandidata za članove vijeća mjesnih zajednica za predstojeće izbore, planirane u nedjelju 28.01.2024. godine.

Liste su informativnog karaktera i ne odražavaju izgled, niti formu budućeg glasačkog listića, a imaju svrhu da građane upoznaju sa imenima kadnidata za koje mogu glasati na predstojećim izborima, razvrstanim po pripadajućim mjesnim zajednicama.

Konačan izgled i pravna forma će se nalaziti na zvaničnom glasačkom listiću.

Ovom prilikom pozivamo se građane sa područja našeg grada sa pravom glasa, da iskoriste svoje biračko pravo i u nedljeju 28.01.2024. godine izađu na izbore.

Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica

Liste kandidata

 

Rješenje o imenovanju - birački odbori za izbore u MZ

Komisija za provođenje izbora

za članove vijeća mjesnih zajednica

Broj: 32/24

Datum: 23.01.2024.godine

Na osnovu Odluke o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj 5/14, 8/14, 2/15 i 4/19),  člana 3. Odluke o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama na području grada Gradačac, broj: 01-04-301/23 od 09.11.2023. godine („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 10/23) i člana 7. Pravilnika o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora, broj: 01-04-303-1/23 od 23.11.2023 godine, Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica d o n o s i

 R J E Š E NJ E

o imenovanju predsjednika i članova biračkih odbora i njihovih zamjenika, za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica na području grada Gradačac

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna strana može uložiti prigovor u roku od 24 sata od objave ovog rješenja.

Prigovor se u pisanoj formi ulaže Komisiji za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica, a isti se može predati na prijavnici-portirnici Gradske uprave Gradačac.

Komisija je dužna po prigovoru odgovoriti u roku od 48 sati od momenta podnošenja istog.

Ukoliko je lice koje je uložilo prigovor nezadovoljno odlukom Komisije u prvom stepenu, može uložiti žalbu Komisiji za statut i opća akta Gradskog vijeća Gradačac, koja će u drugostepenom postupku rješavati po žalbi.

DOWNLOAD

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova biračkih odbora i njihovih zamjenika

Lokacije biračkih mjesta za izbore za članove vijeća MZ

Komisija za provođenje izbora u mjesnim zajednicama, obaviještva sve građane da će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora broj: 01-04-303-1/23 od 23.11.2023. godine, te odluci Gradskog vijeća, Izbori za članove vijeća mjesnih zajednica održati u nedjelju, 28.01.2024. godine, u sljedećim mjesnim zajednicama i na naznačenim lokacijama:

Mjesna zajednica

 

Lokacija održavanja izbora

MZ Bagdale AHmetaši

Društveni dom

MZ Biberovo polje

Društveni dom

MZ Bukva

JU O.Š. „Safvet beg Bašagić“

MZ Centar

JU O.Š. „Ivan Goran Kovačić“

MZ Donja Međiđa

Društveni dom

MZ Hrgovi Donji

Područna škola „Mehmed beg Kapetanović Ljubušak“

MZ Jelovče selo

Društveni dom

MZ Kerep

Društveni dom

MZ Lukavac Gornji

Društveni dom

MZ Ledenice Donje

Društveni dom

MZ Ledenice Gornje

Područna škola „Ivan Goran Kovačić“

MZ Mionica I

Društveni dom

MZ Mionica Centar

MZ Mionica III

Prostorije Mz

Društveni dom

MZ Međiđa Srednja

Bivša prodavnica kod džamije

MZ Požarike

Područna škola „Ivan Goran Kovačić“

MZ Rajska

Društveni dom

MZ Sibovac

Društveni dom

MZ Srnice Donje

Prostorije Mz

MZ Srnice Gornje

Društveni dom

MZ Svirac

Skenderija

MZ Škorići

MSŠ „Hasan Kikić“ Gradačac

MZ Toke

Društveni dom

MZ Varoš

Poslovni prostor Mešić Suada-preko puta auto škole Buba

MZ Vida I

Društveni dom

MZ Vida II

Društveni dom

MZ Vučkovci

Društveni dom

MZ Zelinja Donja

Društveni dom-Prostorije Mz

MZ Zelinja Srednja

Društveni dom

Komisija za MZ

Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica

Husein kapetana Gradaščevića

Tel/fax : 035/369-760

Članovi Gradske izborne komisije:

- Bijedić Mirel - predsjednik - mirel.bijedic@gradacac.ba

- Nataša Perić - član
- Nihada Zelinkić - član
- Monika Cvitkušić - član
- Elvir Nezić - član