A+ R A-

OPĆINSKA SLUŽBA ZA PRIVREDU, BUDŽET I FINANSIJE

Pomoćnik općinskog načelnika:
Šakić Mustafa
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Odsjek za budžet i finansije:
Šef Odsjeka: Unkić Sevija
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pomoćnik općinskog načelnika za privredu, razvoj i finansije

Opis poslova:

1) rukovodi Službom i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službi;

2) rasporeduje poslove na službenike i namještenike službe, daje im upute o nacinu obavljanja poslova, kontroliše i analizira rad službenika i namještenika, te predlaže ocjenu rada službenika i namještenika;

3) prati propise iz oblasti za koje je služba nadležna, te osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno

obavljanje svih poslova iz nadležnosti službe;

4) za svoj rad odgovara Opcinskom nacelniku;

5) redovno upoznaje Opcinskog nacelnika o stanju i problemima o stanju obavljanja poslova koji su

u nadležnosti službe, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera;

6) predstavlja i zastupa službu, te potpisuje akta iz nadležnosti službe;

7) obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti službe;

8) prati stanje u preduzecima u kojima opcina vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala;

9) ostvaruje saradnju izmedu izmedu izmedu opcinskih službi i javnih preduzeca i stara se o ispunjavanju obostranih obavze koje proisticu iz akata o osnivanju

10) izraduje analize, izvještaje, informacije i druge strucne materijale iz djelokruga rada službe;

11) obavlja poslove po nalogu Opcinskog nacelnika;

12) odlucuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem Opcinskog nacelnika.

 ODSJEK ZA BUDŽET I FINANSIJE

Odsjek za budžet i finansije obavlja poslove:

1) izrade i izvršenja budžeta Opcine;

2) izrade periodicnih i godišnjih izvještaja;

3) realizacije ostvarivanja prihoda, posebno vlastitih prihoda Opcine;

4) koordinacije sa budžetskim korisnicima i pracenja utroška javnih sredstava;

5) vodenja budžetskog knjigovodstva;

6) racunovodstvene poslove, poslove propisa blagajne i materijalnog knjigovodstva,

7) trezorskog poslovanja;

10) poslove interne kontrole;

11) poslove javnih nabavki;

12) poslove kapitalnih investicija;

13) druge poslovi za budžetsko, finansijsko i materijalno poslovanje Općine