A+ R A-

STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

Stručna služba Gradskog vijeća i Gradonačelnika obavlja poslove iz člana 6.6. Odluke o organizaciji i djelokrugu općinskih organa uprave i drugih tijela Grada Gradačac, kao i druge poslove za funkcionisanje i rad gradskih organa, Gradskog vijeća i gradonačelnika, u skladu sa Zakonom, Statutom i propisima koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

Službom rukovodi:

Emina Turbić - sekretar jedinstvenog organa Grada Gradačca

Poslovi ove Službe vrše se u okviru jedinstvene organizacione jedinice:

-    kao poslovi kabineta (ureda) Gradonačelnika i

-    službe Gradskog vijeća.

U okviru Stručne službe Gradonačelnika (kabinet Gradonačelnika) obavljaju se poslovi koji su neposredno vezani za izvršavanje ovlaštenja, odgovornosti i dužnosti Gradonačelnika i poslovi koji se po svojoj prirodi ne izvršavaju putem gradskih službi za upravu i drugih službi iz osnovne djelatnosti državne službe i pomoćno-tehničkih poslova, a naročito:

1.  Kabinetsko-protokolarne poslove,

2.  Predstavljanje Grada,

3.  Odnosa izmedu Grada i drugih organa (općina/gradova, kantona, BiH, međunarodne zajednice, saradnje sa trećim licima),

4.  Odnose sa javnošću, osim onih koje vrše gradske službe iz svoje nadležnosti,

5.   Izvršavanje obaveza Gradonačelnika prema Gradskom vijeću i drugim organima i subjektima,

6.  Vršenje i drugih poslova za obavljanje funkcije Gradonačelnika i poslova koje odredi Gradonačelnik,

7. Učešće građana u poslovima lokalne samouprave i građanske inicijative.

 

U okviru Odsjeka za rad gradskog vijeća vrše se sljedeći poslovi:

1. Stručni i tehnički poslovi za održavanje sjednica Gradskog vijeća,

2. Stručni i tehnički poslovi za rad komisija i radnih tijela Gradskog vijeća,

3. Stručni i tehnički poslovi saradnje sa strankama u Gradskom vijecu,

4. Stručni i tehnički poslovi saradnje sa organima uprave u vezi pripreme materijala za Gradsko vijeće,

5. Saradnja sa međunarodnim i drugim organizacijama za poboljšanje rada Gradskog vijeća,

6. Stručni i tehnički poslovi za izdavanje službenih glasila Grada,

7. Poslovi oko izrade Statuta grada, Poslovnika i programa rada GV,

8. Stručni i tehnički poslovi zapisnika, tonskih zapisa i slično.