A+ R A-

GRADSKA SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I BIZ

Gradska služba za društvene djelatnosti i BIZ obavlja poslove iz člana 6.1. Odluke o organizaciji i djelokrugu općinskih organa uprave i drugih tijela  gradske uprave i samouprave  Grada Gradačac.

Pomoćnik gradonačelnika:
Hasanbašić Hajrudin
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba se sastoji iz:

a)Odsjek za društvene djelatnosti i BIZ:
Šef Odsjeka:
Hadžimuhamedović Nermina
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Pomoćnik Općinskog načelnika za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu

Opis poslova:

1) rukovodi Službom i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službi;,

2) rasporeduje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o nacinu vršenja poslova,

3) osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe,

4) vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Službe i predlaže preduzimanje potrebnih mjera,

5) priprema program rada Službe, prati njegovu realizaciju i priprema izvještaje za Opcinsko vijece;

6) izvršava poslove po nalogu Opcinskog nacelnika i odlucuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem Opcinskog nacelnika,

7) koordinira saradnju sa borackim organizacijama i prati realizaciju projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite;

8) vrši pripremu izvještaja i informacija i drugih strucnih analitickih materijala iz djelokruga rada Službe,

9) prikuplja, sreduje i obraduje podatke iz djelokruga rada Službe i informiše javnost o radu Službe, stanju u oblastima i mjerama koje se poduzimaju,

10) za izvršavanje poslova neposredno odgovara opcinskom nacelniku.

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I BIZ

U okviru Odsjeka vrše se sljedeci poslovi:

1. Praćenje stanja, provodenje utvrđene politike, izvršavanje i obezbjedenje izvršavanja zakona,drugih propisa i općih akata u oblasti obrazovanja, brige o djeci i mladima, zdravstva, kulture, sporta, organizacija civilnog društva, boracko-invalidske zaštite, socijalne zaštite, personalnih poslova i mjesne samouprave i drugih djelatnosti iz Zakonom utvrđenog djelokruga;

2. učestvovanje u izradi strateških planova, analiza, informacija i izvještaja iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, omladinskog organizovanja, organizacija civilnog društva i gradskih strateških planova;

3. obezbjeduje koordinacija i vrši nadzor nad radom javnih ustanova čiji je osnivač Grad i prati provodenje osnivačkih prava Grada nad javnim ustanovama i o tome izvještava Gradonačelnika i Gradsko vijeće;

4. vrši obezbjedenje uslova za rad u predškolskim ustanovama u oblasti predškolskog odgoja i realizacije programa obuhvata djece obaveznim vidom predškolskog odgoja;

5. vodi prvostepeni upravni postupak u oblasti boračko-invalidske zaštite i drugi upravni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava iz boračko-invalidske zaštite;

6. utvrduju prava na invalidsku i porodičnu penziju i druge vidove socijalne pomoći;

7. stara se o socijalno-statusnim pitanjima socijalno ugroženih kategorija građana, porodica šehida, palih boraca, ratnih vojnih invalida te izraduju izvještaji o ostvarivanju prava navedenih kategorija;

8. vodi evidencija o korisnicima te izrađuje izvještaje o osvarivanju njihovih prava;

9. obavljaju u skladu sa Zakonom poslovi vezani za civilne žrtve rata;

10.vrše stručni i ostali poslovi vezani za povratak raseljenih lica i njihovo uključivanje u normalne tokove življenja;

11.vrše poslovi prijave i odjave raseljenih lica;

12. učestvuje u izradi i realizaciji projekta za provedbu Anexa 7. Općeg okvirnog sporazuma u saradnji sa humanitarnim i vladinim organizacijama;

13. vrše personalni, kadrovski poslovi i radno pravni poslovi za Gradske službe;

14. vrše poslovi saradnje sa Agencijom za državnu službu FBiH i Odborom za žalbe;

15. prate i osiguravaju aktivnosti vezane za obuku državnih službenika;

16. vodi registar mjesnih zajednica;

17. pruža strucna pomoc u radu organima mjesnih zajednica u provodenju akata Gradskog vijeca i Gradonačelnika, koji se odnose na rad mjesnih zajednica.

Pomoćnik općinskog načelnika:
Hasanbašić Hajrudin
hajrudin.hasanbasic@gradacac.ba

a)Odsjek za društvene djelatnosti i BIZ:
Šef Odsjeka:
Hadžimuhamedović Nermina
nerma.h@gradacac.ba

OPŠIRNIJE