A+ R A-

Poštovani posjetioci, dobro došli na podstranicu "Izbori članove vijeća mjesnih zajednica na području grada Gradačac"

Putem nje ćete moći pristupiti svoj relevantoj dokumentaciji kao i obavijestima resorne službe i imenovane komisije.

DOWNLOAD

- Odluka Gradskog vijeća o raspisivanju izbora u MZ - 09.11.2023. godine

- Rješenje Gradskog vijeća o imenovanju Komisije za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica

- Pravilnik Komisije o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načina verifikacije provedenih izbora

- Obrasci Pravilnika  Komisije o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načina verifikacije provedenih izbora

 

---------------------------------------------------------------

J A V N I P O Z I V za prijavu kandidata za imenovanje povjereništva u mjesnim zajednicama koje nisu provele izbore u mjesnim zajednicama

Na osnovu člana 39. Statuta Grada Gradačac ( „Službeni glasnik Grada Gradačac 10/22) a u vezi člana 4. stav (3)  Odluke o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj 5/14, 8/14, 2/15 i 4/19), Gradonačelnik, dana 05. februara 2024. godine:

J A V N I   P O Z I V

za  prijavu kandidata za imenovanje povjereništva u mjesnim zajednicama koje nisu provele izbore u mjesnim zajednicama

I

Pozivaju se zainteresovani  građani  za podnošenje prijava vezanih za  imenovanje u povjereništvo mjesnih zajednica koje nisu provele izbore  28. 01.2024. godine na period od 4 godine  i to za;

MZ Gornja Međiđa,

MZ Grabov Gaj,

MZ Jasenica,

MZ Mionica II,

MZ Novalići,

MZ Okanovići ,

MZ Gornja Tramošnica-Turić.

II

PRAVO UČEŠĆA:

Imaju svi punoljetni građani sa područja MZ navedenih u tački I Javnog poziva. 

III

USLOVI ZA IMENOVANJE U POVJERENIŠTVO MZ:

Prijavljeni kandidati moraju  ispunjavati sljedeće uslove:

-         da imaju prebivalište na području MZ za koju se kandiduju,

-         da su punoljetni;

-         da posjeduju iskustva  i znanja o radu i funkcionisanju MZ.

IV

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Potencijalni kandidati uz prijavu  obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)       Prijavni obrazac,

b)       Fotokopija lične karte,

c)     CIPS ( prijava prebivališta )

V

NAČIN  IMENOVANJA KANDIDATA U POVJERENIŠTVO MZ:

Gradsko vijeće će na prijedlog Gradonačelnika, za područja mjesnih zajednica za koje se raspisuje Javni poziv, imenovati povjereništvo sastavljeno od 3 (tri) ili 5 (pet) članova na period od 4 godine vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti.

VI

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentaciju (prijavni  obrazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 05.02.2024.   godine, u Šalter sali  Grada Gradačac i na službenoj web stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba.). Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  ili na telefon: 035-369-750.

VII

PREDAJA PRIJAVA:

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti sa obaveznom  naznakom «Ne otvaraj»,  Prijava na javni poziv za imenovanje povjereništava u MZ slati  preporučeno poštom ili lično na pisarnicu  Grada Gradačac:

Grad Gradačac,

ul. H.K. Gradaščevića br. 4,

76250 Gradačac

BiH.

Nepotpune prijave  i prijave dostavljene nakon  13. februara  2024. godine  neće biti razmatrane.

DOWNLOAD

Obrazac za prijavu u povjereništvo

Komisija za MZ

Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica

Husein kapetana Gradaščevića

Tel/fax : 035/369-760

Članovi Gradske izborne komisije:

- Bijedić Mirel - predsjednik - mirel.bijedic@gradacac.ba

- Nataša Perić - član
- Nihada Zelinkić - član
- Monika Cvitkušić - član
- Elvir Nezić - član