A+ R A-

GRADSKA SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Gradska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavlja poslove iz člana 6.5. Odluke o organizaciji i djelokrugu općinskih organa uprave i drugih tijela općinske uprave i samouprave Grada Gradačac.

Službom rukovodi:

Pomoćnik gradonačelnika:
Durmišević Ferid                                                                                                                                                                                         Telefon: 035 369 750, lok. 232
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


a)Odsjek za geodetske poslove:
Šef Odsjeka:
Iskrić Enes
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


b)Odsjek za imovinsko-pravne poslove:
Šef odsjeka: -

Pomoćnik gradonačelnika Rukovodi Službom i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službi.

Opis poslova:

1) rukovodi Službom i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službi;

2) osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno rješavanje svih poslova iz nadležnosti Službe;

3) rasporeduje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o nacinu vršenja tih poslova;

4) prati propise iz oblasti geodetske i imovinsko pravne oblasti i drugih oblasti u okviru Službe i obezbjeduje njihovu strucnu primjenu;

5) redovno upoznaje gradonacelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mjera;

6) prati propise i razvoj novih tehnologija iz oblasti geodezije i imovinsko pravne oblasti i obezbjeduje njihovu strucnu primjenu;

7) obezbjeduje racunarske programe za geodeziju i prati nove tehnologije u izradi istih;

8) radi na uspostavi DGP-a, GIS-a, digitalizaciju, kompjuterska obrada svih geodetskih;

9) kontroliše i analizira rad službenika i namješetnika i predlaže ocjenu rada službenika u okviru Službe;

10) izraduje analize, izvještaje, informacije i druge strucne materijale iz djelokruga rada Službe;

11) izvršava i druge poslove i radne zadatke po nalogu gradonacelnika i odlucuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem gradonacelnika.

 

ODSJEK ZA GEODETSKE POSLOVE OBAVLJA SLJEDEĆE POSLOVE:

1. održavanje premjera i katastra zemljišta;

2. obnovu premjera i katastra zemljišta na dijelovima gdje je to potrebno;

3. izradu i održavanje katastra komunalnih vodova i podzemnih instalacija;

4. u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske poslove i katastar nekretnina, izradu i održavanje Digitalnog geodetskog plana i informacionih sistema u geodeziji;

5. premjeravanja zemljišta za posebne potrebe;

6. obezbjeduje slobodan uvid u podatke premjera i katastra zemljišta i katastra komunalnih uredaja;

7. vrši izdavanje kopija katastarskih planova, izvoda i prepisa podataka iz katastarskog operata i drugih isprava o cinjenicama koje proizilaze iz podataka premjera i katastra zemljišta i katastra komunalnih uredaja;

8. obavlja geodetske poslove u postupcima eksproprijacije, komasacije, arondacije i privatizacije i drugih oblasti gdje su geodetski poslovi potrebni;

9. vrši nadzor nad svim geodetskim poslovima koje na podrucju grada izvode pojedinci ili organizacije koje se bave geodetskom djelatnošću;

10. vrši prijem i provodenje elaborata o promjenama koje se odnose na katastar zemljišta i katastar komunalnih vodova koje dostavljaju pojedinci ili organizacije koje se bave geodetskom djelatnošcu;

11. vrši praćenje i provođenje svih zakona koji se odnose na geodetsku djelatnost;

12. vrši obradu jednostavnijih programa za automatsku obradu podataka;

13. vrši prikupljanje, sređivanje i obradu određenih podatka za vršenje pojedinih informaciono-dokumentacionih poslova;

14. vršenje poslova kancelarijskog poslovanja;

15. vrši obradu jednostavnijih programa za automatsku obradu podataka;

16. vrši prikupljanje, sređivanje i obradu određenih podatka za vršenje pojedinih informaciono-dokumentacionih poslova;

17. vršenje poslova kancelarijskog poslovanja;

 

ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE VRŠI SLJEDEĆE POSLOVE:

1)      najsloženiji poslovi upravnog rješavanja u oblasti imovinsko-pravnih odnosa, koji zahtijevaju temeljito provođenje postupka prije donošenja rješenja i gdje je potrebno obaviti sljedeće radnje: izlazak na teren, uviđaj, vještačenje, održavanje usmene rasprave na terenu ili u prostorijama službe;

2)      uzimanje izjava od stranaka, raspravljanje vlasničkih odnosa, donošenje rješenja, pribavljanje mišljenja Gradskog pravobranioca, uknjižba;

3)      pripremanje odluka i rješenja za sjednice Gradskog vijeća iz ove oblasti;

4)      priprema prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa i provođenje postupka eksproprijacije, od vršenja uviđaja na licu mjesta, raspravljanja vlasničko-pravnih odnosa kao prethodnog pitanja, donošenja rješenja o eksproprijaciji do sporazumnog određivanja naknade u ovom postupku, a radi izgradnje objekta i izvođenje drugih radova od javnog interesa;

5)      provođenje postupka i donošenje rješenja u predmetima određivanja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade;

6)      pripremanje odluka za sjednicu Gradskog vijeća, radi zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti između Grada i trećih lica;

7)      pripremanje odluka za sjednice Gradskog vijeća, radi zaključenja ugovora o ustanovljavanju služnosti;

8)      provođenje postupka dodjele u zakup poslovnih prostorija, od pripremanja odluke o dodjeli u zakup za sjednicu GV-a, provođenje postupka dodjele putem licitacije, do zaključenja ugovora i drugi poslovi.

Pomoćnik općinskog načelnika:
Durmišević Ferid
ferid.durmisevic@gradacac.ba

a)Odsjek za geodetske poslove:
Šef Odsjeka:
b)Odsjek za imovinsko-pravne poslove:
Šef odsjeka:
Bahić Enisa
enisa.bahic@gradacac.ba

OPŠIRNIJE