A+ R A-

STRUČNA SLUŽBA I PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Presjedavajući Gradskog vijeća Gradačac je Hajrudin Mehanović

 

STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA
Službom rukovodi: Emina Turbić - v.d. sekretar jedinstvenog organa grada Gradačac

Opis poslova:

1) koordinira rad službi za upravu i drugih službi i izvršava poslove od znacaja za unutrašnju organizaciju i rad službi i posebnih službi,

2) odgovoran je za pripremu i provodenje programa rada Gradonačelnika i službi i Gradskog vijeća,

3) neposredno izraduje ili ucestvuje u izradi Statuta grada, opcih i pojedinacnih akata koje donosi Vijece i Gradonačelnik,

4) pomaže Gradonačelniku i Predsjedavajucem Gradskog vijeca u izvršavanju njihovih obaveza i neposredno rukovodi Strucnom službom Gradskog vijeca i Gradonačelnika,

5) odgovoran je Gradonačelniku za svoj rad.

 Poslovi Stručne službe Gradskog vijeća i Gradonačelnika vrše se u okviru jedinstvene organizacione jedinice kao poslovi kabineta (ureda) Gradonačelnika i službe Gradskog vijeća razvrstanih kroz radna mjesta.

 U okviru kabineta Gradonačelnika obavljaju se poslovi koji su neposredno vezani za izvršavanje ovlaštenja, odgovornosti i dužnosti Gradonačelnika i poslovi koji se po svojoj prirodi ne izvršavaju putem gradskih službi za upravu i drugih službi iz osnovne djelatnosti državne službe i pomocnotehnickih poslova, a narocito i to:

 1. Kabinetsko-protokolarne poslove,

2. Predstavljanje Grada,

3. Odnosa izmedu Grada i drugih organa (općina, kantona, BiH, međunarodne zajednice, saradnje sa trećim licima),

4. Odnose sa javnošcu, osim koje vrše gradske službe iz svoje nadležnosti,

5. Izvršavanje obaveza Gradonačelnika prema Gradskom vijeću i drugim organima i subjektima,

6. Vršenje i drugih poslova za obavljanje funkcije Gradonačelnika i poslova koje odredi Gradonačelnik,

7. Ucešce građana u poslovima lokalne samouprave i građanske inicijative.

U okviru Službe Gradskog vijeća obavljaju se poslovi za rad Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća a naročito:

1. Stručni i tehnički poslovi za održavanje sjednica Gradskog vijeća,

2. Stručni i tehnicki poslovi za rad komisija i radnih tijela Gradskog vijeća,

3. Stručni i tehnicki poslovi saradnje sa strankama u Gradskom vijeću,

4. Stručni i tehnicki poslovi saradnje sa organima uprave u vezi pripreme materijala za Gradsko vijeće,

5. Saradnja sa medunarodnim i drugim organizacijama za poboljšanje rada Gradskog vijeća,

6. Strucni i tehnicki poslovi za izdavanje službenih glasila Grada,

7. Poslovi oko izrade Statuta grada, Poslovnika i programa rada GV,

8. Strucni i tehnicki poslovi zapisnika, tonskih zapisa i slicno.