A+ R A-

OPĆINSKA SLUŽBA ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I KOMUNALNE POSLOVE

Pomoćnik općinskog načelnika:
Damir Kurjaković
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
a)Odsjek za urbanizam:
Šef Odsjeka:
Omeragić Emina
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
b)Odsjek za komunalne poslove:
Šef Odsjeka:
Begović Adnan
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
c)Odsjek za investicije, nadzor i EE :
Šef Odsjeka:
Hiseni Indira
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Pomoćnik Opčinskog načelnika za urbanizam i komunalne poslove

Opis poslova:

1) rukovodi Službom i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala

dodijeljenih Službi;

2) odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih službi;

3) osigurava blagovremeno,zakonito i pravilno rješavanje svih poslova za cije izvršenje je

nadležna Služba;

4) rasporeduje poslove na službenike i namještenike Službe, daje im upute o nacinu obavljanja

poslova, kontroliše i analizira rad službenika i namještenika, te predlaže ocjenu rada

službenika i namještenika;

5) redovno prati propise iz oblasti urbanizma, gradenja i komunalnih poslova, te obezbjeduje

njihovu strucnu primjenu

6) redovno upoznaje opcinskog nacelnika o stanju i problemima o stanju obavljanja poslova koji

su u nadležnosti Službe, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera;

7) predstavlja i zastupa službu, te potpisuje akta iz nadležnosti Službe;

8) izraduje analize, izvještaje, informacije i druge strucne materijale iz djelokruga rada Službe;

9) za svoj rad odgovara Opcinskom nacelniku;

10) obavlja i druge poslove po nalogu Opcinskog nacelnika;

11) odlucuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem Opcinskog nacelnika.

 

ODSJEK ZA URBANIZAM

U okviru Odsjeka vrše se sljedeci poslovi:

1. izvršavanje i obezbjedivanje provodenja zakona, drugih propisa i opcih akata iz oblasti urbanizma,

odnosno prostornog uredenja i gradenja, te provodenje utvrdene politike i pracenje stanja u

navedenim oblastima, u skladu sa zakonima;

2. izdavanje lokacijskih informacija, urbanistickih saglasnosti, odobrenja za gradenje, odobrenja za

upotrebu i dr. odobrenja za objekte i zahvate u prostoru predvidene Zakonom o prostornom

uredenju i gradenju;

3. izdavanje potvrda, uvjerenja, izvoda i drugih akata iz oblasti urbanizma i gradenja;

4. organizovanje javnih uvida i javnih rasprava utvrdenih Zakonom i Uredbom o jedinstvenoj

metodologiji za izradu planskih dokumenata;

5. pracenje stanja realizacije zekonske regulative iz oblasti urbanizma, odnosno prostornog

uredenja i gradenja;

6. izrada izvještaja, informacija i programa iz oblasti prostornog uredenja i gradenja.

 

ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE

U okviru Odsjeka vrše se sljedeci poslovi:

1. pracenje stanja, provodenje utvrdene politike, izvršavanje i obezbjedenje izvršavanja zakona,

drugih propisa i opcih akata iz oblasti komunalnih poslova,

2. pravni i strucni poslovi iz oblasti komunalnih poslova koji su u nadležnosti opcine i priprema

akata za provodenje politike u ovoj oblasti,

3. organizacija i koordiniranje ostvarivanja planova razvoja opcine,

4. pracenje stanja u oblasti infrastrukture i komunalnih djelatnosti (ukljucujuci vodosnadbijevanje i

otpadne vode), cvrstog otpada, lokalnih puteva i mostova, ulicne rasvjete, prevoza, parkirališta,

javnih površina i drugo,

5. priprema mjera i provodenje aktivnosti koju unapreduju oblasti iz predhodne tacke,

6. izrade analitickih i drugih materijala iz nadležnosti Odsjeka,

7. uspostavljanje i vodenje registara iz svoje nadležnosti,

8. priprema nacrta propisa i drugih opcih akata iz oblasti za koje je nadležna,

9. vrši koordinaciju i upravno-pravno rješavanje u oblasti komunalnih poslova i infrastrukture na

podrucju Opcine, a posebno po pitanju: puteva, održavanje cistoce i zelenih površina,

raspolaganja i korištenja javnih površina, voodopskrbnih objekta, toplifikacije, javne rasvjete i

drugo,

10. priprema programe za preduzimanje mjera za poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga, kao i

mjera za djelovanje organa uprave i komunalnih preduzeca u slucaju prekida u pružanju

komunalnih usluga,

11. vrši i druge poslove iz okvira Zakonom i drugim propisima utvrdenog djelokruga rada.

 

ODSJEK ZA INVESTICIJE, NADZOR I ENERGETSKU EFIKASNOST

Odsjek vrši sljedece poslove:

1. obavlja pravne i strucne poslove iz oblasti investiciono - razvojnog planiranja koja su u nadležnosti

opcine u skladu sa pravcima razvoja i strateškim planiranjem,

2. utvrduje opcinske programe javnih investicija;

3. prati realizaciju Strategije razvoja Opcine i drugih strateških planova i programa,

4. koordinira realizaciju projektnih aktivnosti sa ostalim službama i odsjecima,

5. identificira i prati javne pozive za projektno apliciranje ka domacim i medunarodnim finansijerima

6. razraduje aplikacione obrasce potencijalnih donatora i sufinasijera i prikuplja neophodnu

dokumentaciju za uspješna kandidiranja po javnim pozivima projekata od znacaja za privredni,

društveni i kulturni razvoj opcine,

7. uspostavlja i vodi registar apliciranih, projekata u implementaciji i realizovanih investicionih projekata,

8. tehničko – finansijsko pracenje realizacije kao i nadzor nad aktivnostima koje se ticu razvojno –

investicionih projekata odobrenih po javnim pozvima,

9. ucestvuje u pripremi neophodne dokumentacije za pripremu ugovora,

10. prati javne pozive, kreira i aplicira projekte iz oblasti energetske efikasnosti,

11. vodi jedinstvenu evidenciju objekata koji su prošli program utopljavanja i energetske efiksnosti,

12. ucestvuje u izradi i pripremi tenderske i projektne dokumentacije,

13. vodi investicije na rekonstrukciji infrastrukture i vrši tehnički nadzor na istim,

14. predlaže mjere za provodenje strategije razvoja ,

15. drugi poslovi koji su u nadležnosti odsjeka i po nalogu Općinskog nacelnika,

 

 AFIŠE SLUŽBE:

AFIŠA ODSJEKA ZA URBANIZAM

 

 
 
     
     
   
 
 

Pomoćnik općinskog načelnika:
Kujraković Damir

 

damir.kurjakovic@gradacac.ba
a)Odsjek za urbanizam:
Šef Odsjeka: Omeragić Emina
emina.omeragic@gradacac.ba
b)Odsjek za komunalne poslove:
Šef Odsjeka: Begović Adnan
b)Odsjek za investicije, nadzor i EE:
---
investicije@gradacac.ba

OPŠIRNIJE