A+ R A-

GRADSKA SLUŽBA ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I KOMUNALNE POSLOVE

Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove obavlja poslove iz člana 6.3. Odluke o organizaciji i djelokrugu općinskih organa uprave i drugih tijela  općinske uprave i samouprave  Grada Gradačca.

Službom rukovodi:
Pomoćnik gradonačelnika:
Damir Kurjaković
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba se sastoji iz:

a)Odsjek za urbanizam:

Šef Odsjeka:
Omeragić Emina
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

b)Odsjek za komunalne poslove:
Šef Odsjeka:
Begović Adnan
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

c)Odsjek za investicije, nadzor i EE :
Šef Odsjeka: ----                                                                    
Telefon: 035 369 750, lok. 204 ili  035 369 764                                                        Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Pomoćnik gradonačelnika za urbanizam i komunalne poslove

Opis poslova:

1) rukovodi Službom i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službi;

2) odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih službi;

3) osigurava blagovremeno,zakonito i pravilno rješavanje svih poslova za cije izvršenje je nadležna Služba;

4) rasporeduje poslove na službenike i namještenike Službe, daje im upute o nacinu obavljanja poslova, kontroliše i analizira rad službenika i namještenika, te predlaže ocjenu rada službenika i namještenika;

5) redovno prati propise iz oblasti urbanizma, gradenja i komunalnih poslova, te obezbjeduje njihovu strucnu primjenu

6) redovno upoznaje opcinskog nacelnika o stanju i problemima o stanju obavljanja poslova koji su u nadležnosti Službe, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera;

7) predstavlja i zastupa službu, te potpisuje akta iz nadležnosti Službe;

8) izraduje analize, izvještaje, informacije i druge strucne materijale iz djelokruga rada Službe;

9) za svoj rad odgovara gradonacelniku;

10) obavlja i druge poslove po nalogu gradonacelnika;

11) odlucuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem gradonacelnika.

 

ODSJEK ZA URBANIZAM

U okviru Odsjeka  za urbanizam vrše se sljedeći poslovi:

1. izvršavanje i obezbjedivanje provodenja zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti urbanizma, odnosno prostornog uredenja i građenja, te provođenje utvrđene politike i praćenje stanja u  navedenim oblastima, u skladu sa zakonima;

2. izdavanje lokacijskih informacija, urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje, odobrenja za upotrebu i drugih odobrenja za objekte i zahvate u prostoru predviđene Zakonom o prostornom uređenju i gradenju;

3. izdavanje potvrda, uvjerenja, izvoda i drugih akata iz oblasti urbanizma i gradenja;

4. organizovanje javnih uvida i javnih rasprava utvrđenih Zakonom i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata;

5. praćenje stanja realizacije zakonske regulative iz oblasti urbanizma, odnosno prostornog uređenja i gradenja;

6. izrada izvještaja, informacija i programa iz oblasti prostornog uređenja i građenja.

 

ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE

U okviru Odsjeka za komunalne poslove vrše se sljedeći poslovi:

1. pracenje stanja, provodenje utvrdene politike, izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti komunalnih poslova,

2. pravni i stručni poslovi iz oblasti komunalnih poslova koji su u nadležnosti općine i priprema akata za provodenje politike u ovoj oblasti,

3. praćenje stanja u oblasti infrastrukture i komunalnih djelatnosti (uključujuci vodosnadbijevanje i otpadne vode), čvrstog otpada, lokalnih puteva i mostova, ulične rasvjete, prevoza, parkirališta, javnih površina i drugo,

4. priprema mjera i provođenje aktivnosti koju unapređuju oblasti iz predhodne tačke,

5. izrade analitičkih i drugih materijala iz nadležnosti Odsjeka,

6. uspostavljanje i vođenje registara iz svoje nadležnosti,

7. priprema nacrta propisa i drugih općih akata iz oblasti za koje je nadležna,

8. vrši koordinaciju i upravno-pravno rješavanje u oblasti komunalnih poslova i infrastrukture na području grada, a posebno po pitanju: puteva, održavanje čistoće i zelenih površina, raspolaganja i korištenja javnih površina, vodoopskrbnih objekata, toplifikacije, javne rasvjete i drugo,

9. priprema programe za preduzimanje mjera za poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga, kao i mjera za djelovanje organa uprave i komunalnih preduzeća u slučaju prekida u pružanju komunalnih usluga,

10. vrši i druge poslove iz okvira Zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.

 

ODSJEK ZA INVESTICIJE, NADZOR I ENERGETSKU EFIKASNOST

Odsjek za upravljanje razvojem i energetsku efikasnost  vrši sljedeće poslove:

1. obavlja pravne i stručne poslove iz oblasti investiciono - razvojnog planiranja koja su u nadležnosti Grada u skladu sa pravcima razvoja i strateškim planiranjem,

2. utvrđuje gradske programe javnih investicija;

3.  prati realizaciju Strategije razvoja opcine i drugih strateških planova i programa,

4.  koordinira realizaciju projektnih aktivnosti sa ostalim službama i odsjecima,

5.  identificira i prati javne pozive za projektno apliciranje ka domaćim i međunarodnim finansijerima

6.  razraduje aplikacione obrasce potencijalnih donatora i sufinasijera i prikuplja neophodnu dokumentaciju za uspješna kandidiranja po javnim pozivima projekata od znacaja za privredni, društveni i kulturni razvoj grada,

7.  uspostavlja i vodi registar apliciranih, projekata u implementaciji i realizovanih investicionih projekata,

8.  tehničko – finansijsko pracenje realizacije kao i nadzor nad aktivnostima koje se ticu razvojno – investicionih projekata odobrenih po javnim pozvima,

9.  ucestvuje u pripremi neophodne dokumentacije za pripremu ugovora,

10. prati javne pozive, kreira i aplicira projekte iz oblasti energetske efikasnosti,

11. vodi jedinstvenu evidenciju objekata koji su prošli program utopljavanja i energetske efiksnosti,

12. ucestvuje u izradi i pripremi tenderske i projektne dokumentacije,

13. vodi investicije na rekonstrukciji infrastrukture i vrši tehnički nadzor na istim,

14. predlaže mjere za provodenje strategije razvoja ,

15. drugi poslovi koji su u nadležnosti odsjeka i po nalogu Gradonačelnika,


 

 AFIŠE SLUŽBE:

AFIŠA ODSJEKA ZA URBANIZAM

 

 
 
     
     
   
 
 

Pomoćnik općinskog načelnika:
Kujraković Damir

 

damir.kurjakovic@gradacac.ba
a)Odsjek za urbanizam:
Šef Odsjeka: Omeragić Emina
emina.omeragic@gradacac.ba
b)Odsjek za komunalne poslove:
Šef Odsjeka: Begović Adnan
b)Odsjek za investicije, nadzor i EE:
---
investicije@gradacac.ba

OPŠIRNIJE