A+ R A-

O D L U K U o usvajanju Prostornog plana općine Gradačac za period 2008.-2028. godine

Sastavni dio ove Odluke je Prostorni plan koji sadrži tekstualni i graficki dio. Tekstualni dio u analognom i digitalnom obliku, sadrži cetiri dijela:
1. Opće i posebne ciljeve prostornog razvoja
2. Projekciju prostornog razvoja
3. Projekciju razvoja prostornih sistema
4. Odluku o provodenju Prostornog plana.
Graficki dio razmjere 1 : 25.000 u analognom i digitalnom obliku, sadrži 18 slijedećih karata :
1. Izvod iz plana višeg reda – Prostorni plan za područje Tuzlanskog kantona 2005 – 2025. g.
2. Sintezni prikaz postojećeg stanja u prostoru
3. Stanovništvo i sistem naseljenih mjesta
4. Urbana područja i građevinska zemljišta vanurbanih područja sa ograničavajućim faktorima razvoja
5. Urbana područja i građevinska zemljišta vanurbanih područja sa režimima građenja
6. Poljoprivredno zemljište
7. Šume i šumsko zemljište
8. Vode, vodne površine i vodoprivredna infrastruktura
9. Mineralne sirovine i prostori za razvoj privrede
10. Energetska infrastruktura
11. Saobraćajna infrastruktura i telekomunikacije
12. Prirodno i kulturno – istorijsko naslijeđe
13. Društvena i komunalna infrastruktura
14. Ugrožena područja
15. Sintezni prikaz korištenja prostora
16. Projekcija razvoja prostornih sistema – Osnova prostornog razvoja naselja
17. Projekcija razvoja prostornih sistema – Osnova prostornog razvoja privredne javne infrastrukture
18. Projekcija razvoja prostornih sistema – Osnova prostornog razvoja okoline

PRILOG:

Prijedlog odluke o usvajanju prostronog plana

Prostorni_plan_opcine_tekst, odluka o prov. i karte 1_25.000