A+ R A-

Materijali za 26. radnu sjednicu planiranu za 28.05.2015. godine

 Klikom na tačku dnevnog reda otvarate predviđeni materijal dnevnog reda te tačke u pdf obliku.

Na osnovu člana 45.   Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac  («Službeni glasnik općine Gradačac», br. 8/08), i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  21. 04. 2015.godine

S A Z I V A M

26. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan   28. 05. 2015. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu, sa početkom rada u 9,00 sati.

 Sjednici predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D:

1. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine u dijelu koji se odnosi na obuhvat Regulacionog plana „Centar“.

2. Prijedlog Odluke o gubitku statusa nepokrenosti javnog dobra – put (k.o. Srnice Gornje)

3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (Voker)

4. Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom (Djedović Hajrudin)

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Centar za  fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac, ispred Ministarstva zdravstva TK, na period  do 90 dana.

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU „Apoteka“ Gradačac ispred Ministarstva zdravstva TK, na period  do 90 dana.

7.  Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova komisija – radnih tijela Općinskog vijeća.

8. Izvještaj o radu i poslovanju javnih ustanova na području općine Gradačac za 2014. godinu:

    a) JZU Dom zdravlja Gradačac;

    b)  JZU Centar za  fizikalnu medicinu, rehabilitaciju  i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac  

    c) JZU “Apoteka” Gradačac;

    d) JU Centar za socijalni rad Gradačac;

    e) JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac;

    f) JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac.                                                    

9. Izvještaj  o stanju higijensko-epidemiološke zaštite na području   općine Gradačac za 2014.godinu.  

10. Informacija o stanju sporta na području općine Gradačac.

11. Informacija o korištenju Autobuske stanice

12.  Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

 Šakić Enir, prof, s.r.