A+ R A-

Materijali za 29. radnu sjednicu planiranu za dan 30.09.2015. godinu

Klikom na tačku dnevnog reda otvarate predviđeni materijal dnevnog reda te tačke u pdf obliku.

 

Na osnovu člana 45.   Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  21. 09. 2015.godine

S A Z I V A M

 

29. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan   30. 09. 2015. godine (srijeda) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u  9,00 sati.

 

Sjednici predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D:

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta općine za 2015. godinu.

2. Prijedlog Odluke o dodjeli  općinskih priznanja u 2015. godini.

3.Prijedlog  Odluke o  broju i visini  stipendija za školsku 2015/16. godinu.                                                                                        

4. Prijedlog Odluke o izborima u mjesnim zajednicama.

5.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o  općinskim administrtivnim taksama.

6. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika u organima općine (interrni revizor).

7. a)  Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa  ( Nadzorni odbor „Komunalac“).

    b)  Prijedlog Kriterija za izbor i ocjenjivanje kandidata koji će se prijaviti na Javni oglas za utvrđivanje prijedloga  kandidata ispred državnog kapitala   
         za članove Nadzornog odbora u JP „Komunalac“ d.d. Gradačac u kojem Općina Gradačac vrši ovlaštenje po osnovu državnog kapitala.

    c)  Prijedlog teksta Javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata ispred državnog kapitala za članove Nadzornog odbora u JP „Komunalac“   
        d.d. Gradačac u kojem Općina Gradačac vrši ovlaštenja po osnovu državnog kapitala.

    d)  Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije  za utvrđivanje liste kandidata prijavljenih po Javnom oglasu.

8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Stara Autobuska stanica“.

9.  a) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje jednog  člana OIK-e Gradačac.

    b) Javni oglas za imenovanje jednog člana OIK-e Gradačac.

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke  o uslovima i načinu dodjele na korištenje dobara u općoj upotrebi.

11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnog prostora u  zgradi Gradsko kino.

12. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja  zateznih kamata:

 a) Nova pijaca;

 b) „Gradačački sajam“.

13. Prijedlog Odluke o zamjeni prava na nekretninama Trebava u stečaju.

14. Prijedlog Odluke o gubitku statusa nepoketnosti javnog dobra – put (po zahtjevu Sivić Muhameda). 

15. Prijedlog Odluke o finansiranju klubova viijećnika Općinskog vijeća Gradačac.

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Centar za  banjsko liječenje  i  rehabilitaciju, ispred Ministarstva zdravstva TK, na   
     period  do 90 dana.

17. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU „Apoteka“   Gradačac,  ispred Ministarstva zdravstva TK, na period  do 90 dana.

18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za procjenu nepoketnosti i   prava.

19. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na planirano investiciono  ulaganje u objekat Autobuske   stanice .

20. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o podzakupu zemljišta na Autobuskoj stanici, radi postavljanja objekata   
     privremenog  karaktera. 

21. Prijedlog Rješenja o imenovanju  Nadzornog odbora  Javnog stambenog preduzeće,  na period do 90 dana.

22. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist graditelja Zukić Ismeta s. Adema  iz Srnica Gornjih.

23. Izvještaj o radu JU Dječije obdanište “Kolibri” za 2014/15. godinu.                                            

24. Godišnji Program rada JU Dječije obdanište “Kolibri” za pedagošku  2015/16. godinu.    

25. Izvještaj o  stanju  zaposlenosti odnosno nezaposlenosti i stvarnim potrebama kadrova u privredi općine Gradačac.

26. Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja, naročito  stočnog   fonda sa   prijedlogom mjera.                                                                            

27. Pitanja, prijedlozi i inicijative.