A+ R A-

Materijali za 28. radnu sjednicu planiranu za 30.07.2015. godine

 Klikom na tačku dnevnog reda otvarate predviđeni materijal dnevnog reda te tačke u pdf obliku.

Na osnovu člana 45.   Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac(«Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  22. 07. 2015.godine

S A Z I V A M

28. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan   30. 07. 2015. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu, koja će se održati po okončanju nastavka 27. radne sjednice koji je zakazan u 09:00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

1. Konačan izvještaj o procijenjenoj šteti od prirodne nesreće klizanja zemljišta februar – jun 2015. godine.

2. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Gradačac za period 01.01.-30.06.2015. godine.  

3. Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve u periodu 01.01.-30.06.2015. godine. 

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za sprovođenje izbora za organe mjesnih zajednica.

5. Prijedlog Odluke o promjeni upisa prava posjednika.

6. Prijedlog Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva.  

7. Prijedlog Rješenje o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Gradačac na Skupštini JP «Komunalac» d.d. Gradačac. 

8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora JP «Komunalac» d.d. Gradačac.

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova komisija – radnih tijela Općinskog vijeća. 

10. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća.