A+ R A-

Materijali za 22. radnu sjednicu planiranu za 29.01.2015. godini

Poštovani posjetioci.

Počev od ove sjednice općinskog vijeća uvodimo Vam novu mogućnost - pregled materijala u elektronskom obliku za narednu sjednicu općisnkog vijeća, što predstavlja unaprjeđenje naših usluga, smanjenje troškova printanja, te novi dodatni korak ka uvođenju elektronskog vijeća općine Gradačac.

Klikom na tačku dnevnog reda otvarate predviđeni materijal dnevnog reda te tačke u pdf obliku.

Na osnovu člana 45.   Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac  («Službeni glasnik općine Gradačac», br. 8/08), i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  21. 01. 2015.godine

S A Z I V A M

22. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan   29. 01. 2015. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu, sa početkom rada u 9,00 sati.

Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Gradačac za 2015. godinu.

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju općinskog pravobranilaštva Gradačac.

3.PrijedlogOdluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja objekata privremenog  karaktera za 2015. godinu.        

4. Prijedlog Odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine  na području općine Gradačac za 2015.godinu.

5.  Prijedlog Odluke o visini naknade za korištenje taksi stajališta na dijelovima javne površine na području općine Gradačac.

6. Prijedlog Odluke o pristupanju realizaciji Urbanističkog plana Centar „javna garaža“.

7. Prijedlog Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja.

8. Prijedlog Odluke o kupovini privremenog objekta-poslovnog prostora.

9. Prijedlog Odluke o proglašenju javnim dobrom izvorišta mjesnih vodovoda

10. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o pristupanju realizacije izgradnje objekta Kulturnog centra u Gradačcu.

11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju JP „Parkinzi“.

12.  Prijedlog Odluke o raspisivanju konkursa za imenovanje Nadzornog odbora JP „Parkinzi“ Gradačac.

13. Prijedlog Odluke o raspisivanju konkursa za imenovanje Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Gradačac.

14. a) Prijedlog Rješenja o  razrješenju tri člana OIK-e

      b) Prijedlog Rješenja o imenovanju tri člana OIK-e.

15. Izvještaj o deminiranju i prikupljanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na području općine Gradačac sa prijedlogom mjera.

 16. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća.

PREDSJEDAVAJUĆI OV
     Šakić Enir prof.