A+ R A-

Materijali za 27. radnu sjednicu planiranu za 01.07.2015. godine

 Klikom na tačku dnevnog reda otvarate predviđeni materijal dnevnog reda te tačke u pdf obliku.

Na osnovu člana 45.   Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac  («Službeni glasnik općine Gradačac», br. 8/08), i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  22. 06. 2015.godine

S A Z I V A M

27. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan   01. 07. 2015. godine (srijeda) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu, sa početkom rada u 10,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika  Općinskog vijeća

2. Prijedlog Konačnog izvještaja o procjeni šteta od prirodne nesreće  klizanja zemljišta za period

    februar-juni 2015. godina.

3. Prijedlog Odluke o produženju zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta iz Ugovora o zakupu br. 02-14-301/10 od 05.02. 2010. godine.  

4. Davanju saglasnosti na Aneks na Ugovor o zakupu, br. 02-14-301/10 od 05.02.2010. godine. 

5. Prijedlog Odluke o parternom uređenju dijela  gradskog trga.

6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija br. 01-05-162/13 od 29. 05. 2013.g.

7. Prijedlog Odluke o zasnivanju prava služnosti (Hanić Esad).  

8. Prijedlog Odluke o javno-privatnom dijalogu. 

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju Komisije za procjenu nepokretnosti i prava.

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu nepokretnosti i prava. 

11. Prijedlog  Rješenja o razrješenju i imenovanju člana-predsjednika  Komisije za praćenje  kodeksa ponašanja  izabranih  predstavnika – vijećnika.

12.  Izvještaj o radu i poslovanju javnih preduzeća na području općine   Gradačac za 2014. godinu.

      a) JP  “Komunalac” d.d. Gradačac;

      b) JP “Veterinarska stanica” Gradačac d.o.o.

      c) Javno sambeno preduzeće Gradačac

      d) JP “Parkinzi” d.o.o. Gradačac

13. Informacija  o provedenim izborima u mjesnim zajednicama.

14. Informacija o naselju Vida 2-Diren i stambenom zbrinjavanju Roma.

15. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

 Šakić Enir, prof, s.r.