A+ R A-

U Gradačcu održana 30. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Danas je u Gradačcu održana 30. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na dnevnom redu bilo je 11 tačaka.

Gradski vijećnici su razmatrali i usvojili Prijedlog odluke o zasnivanju prava plodouživanja na nekretninama u korist mjesne zajednice Zelinja Donja na period od 20 godina. Također usvojena je Odluka o prenosu prava upravljanja lokalnom cestom Vučkovci (spoj sa M-1.9 i R-460) - Hrgovi Donji (spoj sa M – 1.8). Ovom Odlukom prenosi se pravo upravljanja lokalnom cestom Vučkovci (spoj sa M -1.9 i R-460) –Hrgovi Donji (spoj sa M – 1.8) u regionalnu cestu sa oznakom R – 460, ukupne dužine 2,86 km.

Usvojen je I Prijedlog programa o dopunama Programa održavanja urbanog mobilijara na području grada Gradačac za 2023. Godinu.

Gradski vijećnici nakon duge rasprave nisu usvojili Finansijski izvještaj o radu JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac za period od 01.01.2023. godine do 30.09.2023. godine i za period od 01.01. 2022. Do 31.12.2022. godine.

Vijećnici su upoznati i s informacijom o stanju u oblasti boračko – invalidkse zaštite za 2023. Godinu.

Nakon što je iscrpljen dnevni red predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Gradačaac je zatvorio 30. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac.