A+ R A-

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos u Gradu Gradačac

Na osnovu odredbi člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK”, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22) i Odluke o potrebi prijema namještenika u radni odnos, broj: 02-30-3024/23 od 23.08.2023.godine, Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

 

J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos

u Gradu Gradačac

 

A) NAZIV RADNOG MJESTA I OPIS POSLOVA ZA UPRAŽNJENO RADNO MJESTO:

Viši referent geometar u Odsjeku za geodetske poslove Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove na neodređeno vrijeme - 1 (jedan) izvršilac.

 

Opis poslova radnog mjesta i status

 

Viši referent geometar

 

Opis poslova:

1)     obavlja tehničke poslove u geodeziji: projektovanje, iskolčenje, geodetsko snimanje, katastarsku evidenciju i drugo;

2)     radi poslove održavanja premjera i katastra zemljišta i katastra nekretnina;

3)     prenosi projekte na teren;

4)     obavlja geodetske  radnje u postupku eksproprijacije, arondacije, uzurpacije, komasacija i parcelacija zemljišta;

5)     vrši postavljanje i održavanje mreža geodetskog premjera;

6)     vrši izradu prijavnih listova B za provođenje promjena u katastarskom operatu, na osnovu kojeg se donosi rješenje o provođenju promjene;

7)     vrši izradu prijavnih listova A za zemljišnu knjigu (gruntovnicu) na osnovu kojih se vrši promjena i upis vlasništva u zemljišnoj knjizi;

8)     radi kopije katastarskih planova geodetskog premjera i katastra komunalnih uređaja;

9)     prima stranke, sve vrste prijava za teren, vrši uspoređenje starog i novog katastarskog operata;

10)  vrši obradu i izradu dokumenata u kompjuterskim programima Groma, AutoCad, WinGis, ArcVieW i drugim;

11)  vrši provođenje promjena kroz sve katastarske planove analognog i digitalnog geodetskog plana;

12)  vrši i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka i Pomoćnika Gradonačelnika.

 

 

B) POSEBNI  USLOVI  ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA:

- Pored općih uslova za obavljanje poslova propisanim odredbom člana 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina;

da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto; da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji; da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine)            kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

 

- Posebni uslovi za obavljanje poslova utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Grada Gradačac i to:

 

-SSS/IV stepen geodetske struke ili viši nivo stručne spreme geodetske struke,

-položen stručni ispit za namještenike u organima državne službe,

-položen stručni ispit radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti,

-najmanje deset (10) mjeseci radnog staža u struci nakon sticanja srednje stručne spreme ili     

 najmanje deset (10) mjeseci radnog staža u struci nakon sticanja višeg nivoa stručne spreme.                       

 

 

C) SPISAK DOKUMENATA KOJE TREBA PODNIJETI UZ PRIJAVU NA OGLAS

 

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (orginal ili ovjerena fotokopija):

 

1. prijava na javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona) potpisana od kandidata;    

2. uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);               

3. potvrda CIPS-a o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci);

4. izvod iz Matične knjige rođenih;

5. svjedočanstvo (diploma) o završenoj traženoj stručnoj spremi;

6. ovjerena i potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

7. ovjerena i potpisana izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i

Hercegovine;        

8. dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci nakon završene stručne spreme                   (kao dokaz o radnom stažu prihvataju se uvjerenje ili potvrda izdate od poslodavca ili uvjerenje o osiguranju izdato od Porezne uprave FBiH ili uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko invalidsko osiguranje sa potvrdom koja razrješava šifre zanimanja iz uvjerenja);              

9. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike  za rad u organima državne službe; 10.dokaz o položenom stručnom ispitu radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti;

11.ovjerena i potpisana izjava o saglasnosti nosioca podataka (izjava podrazumijeva svaku konkretnu i svjesnu naznaku želje nosioca podataka datu slobodnom voljom kojom nosilac podataka daje svoj pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju u skladu sa odredbom člana 3. Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

 

 

Napomene:

 

1) Izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

2) Izabrani kandidat koji nema položen stručni ispit za namještenika za rad u organima državne službe dužan ga je položiti najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

 

3) Izabrani kandidat koji nema položen stručni ispit radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti dužan ga je položiti najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

 

4) Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog oglasa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu, sve u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

 

5) Postupak izbora kandidata provodi Komisija za provođenje javnog oglasa koja će razmotriti pristigle prijave, utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

Izbor kandidata izvršit će Rukovodilac organa državne službe sa Liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa o čemu donosi rješenje.

 

D) ROK TRAJANJA OGLASA

 

Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja na službenoj Web stranici Grada Gradačac i dnevnom listu “Oslobođenje”, računajući od dana objave oglasa u dnevnom listu.

 

E) ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA OGLAS

 

Prijavu na oglas sa svim potrebnim dokumentima o ispunjavanju uslova treba dostaviti u zatvorenoj koverti neposrednim putem ili  putem pošte preporučeno na adresu Grad Gradačac- Gradonačelnik Grada Gradačac, ulica Husein kapetana Gradaščevića, broj 4, 76 250 Gradačac sa naznakom:

 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS U GRADU GRADAČAC (označiti radno mjesto) - NE OTVARATI“.

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.