A+ R A-

J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD GRADAČAC

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC

Gradačac, ulica Ahmeda Hanića 17

 

Tel.: +387 35  817 227, fax: +387 35 366-470, e-mail: czsr­Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Broj:01/1-30-665-1/23

Gradačac, 12.05.2023. godine

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (Službene novine FBiH, broj 26/16, 89/18 i  44/2022),  člana 4. Uredbe o postupku  prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (Sl. novine TK, br. 4/19, 4/20, 11/20 i 5/2021), člana 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Centar za socijalni rad Gradačac, br. 01/1-04-2-584-1/22 od 28.02.2022. godine, sa pripadajućim Izmjenama i dopunama, br. 01/1-04-2-144-1/23 od 30.01.2023. godine, člana 2. Pravilnika o postupku prijema i jedinstvenim kriterijima za bodovanje kandidata u postupku prijema u radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme  u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Gradačac, br. 01/1-04-2-887-1/21  od 24.06.2021. godine i Odluke o potrebi  prijema  jednog radnika u radni odnos  u JU Centar za socijalni rad Gradačac, na neodređeno  vrijeme, na puno radno vrijeme, broj: 01/1-04-1-664-1/23 od 12.05.2023. godine, direktorica JU Centar za socijalni rad Gradačac objavljuje 

 

J A V N I    O G L A S

za prijem u radni odnos

za radno mjesto:

 

1. Stručni saradnik za poslove iz oblasti zaštite porodice sa djecom i zdravstvenog osiguranja - dipl. socijalni radnik ili dipl. pravnik - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme.

Opis poslova:

Poslovi zaštite porodice sa djecom: vođenje postupka za ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme porodiljskog odsustvovanja sa posla radi porođaja i njege djeteta u skladu sa Zakonom, vodi postupak ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, vodi postupak ostvarivanja prava na pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci starosti, vodi postupak ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za roditelje sa troje i više djece, izrada rješenja za gore navedena prava, revizija prava po rješenju, vođenje evidencije korisnika, izrada izvještaja i informacija, dostava rješenja poslodavcima i resornom ministarstvu, obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak od strane direktora Centra.

Poslovi iz oblasti zdravstvenog osiguranja:zdravstveno osiguranje za lica preko 65. godina starosti, zdravstveno osiguranje za djecu do 15. godina starosti, obavezno zdravstveno osiguranje za lica u stanju socijalne potrebe a u skladu sa Odlukom gradskog vijeća, popunjavanje prijava na zdravstveno osiguranje JS 3120, izrada rješenja za gore navedena prava, revizija prava po rješenju, izrada izvještaja i informacija,

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog oglasa.

 Opšti uslovi su:

-da su državljani Bosne i Hercegovine

-da su stariji od 18 godina

-da je zdravstveno sposobni za obavljanje radnih zadataka (ljekarsko uvjerenje dostavlja izabrani kandidat)

-da nisu kažnjavani (dostavlja izabrani kandidat).

 

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove:

-VSS - VII stepen stručne spreme socijalnog rada ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, smjer socijalni rad ili VSS - VII stepen stručne spreme, dipl. pravnik, odnosno, visoko obrazovanje I, II, ili III ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje ostvarenih 240  ECTS bodova  - pravne struke,

-radno iskustvo od 1. godinu  i

-položen stručno -upravni ispit, javni ispit ili ispit općeg znanja

-poznavanje rada na računaru – MS WINDOWS, MS WORD, MS EXEL, INTERNET.

 

Prilikom prijave na Javni oglas kandidati su obavezni popuniti Prijavni obrazac  (koji se može dobiti na pisarnici JU Centar za socijalni rad Gradačac, WEB stranici  Vlade TK – dodatak Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektrou u TK (Službene  novine TK, broj 4/19), i uz isti dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-Biografiju

-Izvod iz matične knjige rođenih

-Uvjerenje o državljanstvu BiH (da nije starije od šest mjeseci)

-Obavještenje o adresi prebivališta podnosioca zahtjeva koja sadrži lične podatke (Obrazac PBA-3)

-Dokaz da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (ovjerena izjava)

-Diploma/Svjedodžba o završenoj stručnoj spremi za radno mjesto za koje se aplicira, te rješenje o nostrifikaciji, ukoliko je navedena isprava stečena van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992.godine

-Dodatak diplome za diplomante koji su obrazovanje završili po Bolonjskom sistemu studiranja

-Uvjerenje o položenom stručno - upravnom ispitu, javnom ispitu ili ispitu općeg znanja

-Dokaz  o radnom iskustvu  - uvjerenje, potvrda

-Dokaz o poznavanju rada na računaru (MS WINDOWS, MS WORD, MS EXEL, Internet) - uvjerenje, certifikat, potvrda izdata od strane ovlaštenog edukatora iz navedene oblasti

-Ljekarsko uvjerenje  kao dokaz da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta (dostavlja izabrani kandidat)

-Uvjerenje o nekažnjavanju (dostavlja izabrani kandidat).

 

Tražena dokumentacija mora biti blagovremeno dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ovjera kopija ne može biti starija od 3 mjeseca računajući od dana ovjere dokumenta do dana predaje dokumentacije po Javnom oglasu).

 

 

 

 

 

Javni oglas objavit će se u dnevnim novinama „Oslobođenje“, WEB stranici JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kanton , WEB stranici JU Centar za socijalni rad Gradačac i WEB stranici Grada Gradačac i ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave. Kandidati čije prijave budu blagovremene i potpune testirati će se od strane Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos koju formira direktor, a o datumu testiranja kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove koji su traženi Javnim oglasom biti će blagovremeno obaviješteni.

 

Komisija  za izbor kandidata za prijem u radni  odnos utvrđuje listu uspješnh kandidata na osnovu dostavljene dokumentacije, te rezultata održanog pismenog i usmenog ispita sa svakim od kandidata i istu dostavlja direktoru, koji je dužan najkasnije u roku od osam dana od dostavljene liste donijeti odluku o izboru prijema u radni odnos jednog kandidata sa liste uspješnih kandidata o čemu će kandidati biti pismeno obavješteni.

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene Javnim oglasom. Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Javnim oglasom se računa danom predaje prijave. Podnosilac neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave nije učesnik Javnog oglasa, te nema pravo pobijanja odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa.

 

Prije zaključivanja ugovora o radu za koji nije predviđen probni rad izabrani kandidat je dužan donijeti uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje radnih zadataka radnog mjesta na koje je primljen (ljekarsko uvjerenje) i  uvjerenje o nekažnjavanju.

 

Po okončanju procedure po Javnom oglasu dokumenti priloženi za Javni oglas neće se vraćati kandidatima.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte preporučeno ili lično na adresu:

 

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC

ulica Ahmeda Hanića 17

76250 Gradačac

s a  n a z n a k o  m :

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ZA POZICIJU

STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVE IZ OBLASTI ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA - „NE OTVARATI “

 

DIREKTORICA CENTRA

Amira Huseinbašić, dipl. pedagog-psiholog