A+ R A-

Osigurana značajna sredstva za rekonstrukciju gradskih ulica u Gradačcu

Grad Gradačac je u proteklom periodu aplicirao prema Federalnom ministartsvu prometa i komunikacija sa zahtjevom za odobrenje izgradnje dva putna pravca ( sanacija ulice Branilaca grada i ulice I Bataljona i dijela ulice Rasima Terzića). Danas je na sjednice Vlade Federacije BiH usvojen Program utroška sredstava “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti” gdje se nalaze i gore navedene ulice.

Osim ovih sredstava, Odlukom o odobrenju zaduženja Grada Gradačac kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja  koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća Gradačac, a koju prate Grant sredstva WBIF u iznosu od 500.000 eura, obezbijeđena su  značajna sredstva za rekonstrukciju gradskih ulica nakon izmjene azbest-cementne mreže.

Ovim sredstvima planirana je rekonstrukcija gradskih ulica: 1. mart, ul. Hasana Kikića, dio ulice Rasima Terzića, ul. Hadžiefendina i dio ulice Branilaca grada.

Također važno je napomenuti da u narednom period se očekuje raspisivanje javne nabavke Grada Gradačac za saobraćajnu infrastrukturu koja je planirana budžetom Grada Gradačac za 2023. godinu u iznosu od 1.520.000,00 KM za 29 pravaca.   

Planirano je da tokom ove i naredne godine, u rekonstrukciju lokalnih puteva iz različitih izvora bude uloženo oko 6 miliona KM.