A+ R A-

Održana 10. vanredna sjednica Štaba CZ Grada Gradačac

Danas je u zgradi Gradske uprave Gradačac održana 10. vanredna sjednica Štaba CZ Grada Gradačac. Članovi štaba upoznati su o poduzetim aktivnostima na procjeni šteta i otklanjanju posljedica prirodne nesreće uzrokovane gradom. Razmatrajući aktuelnu situaciju u vezi sa  proglašenjem  prirodne nesreće od gráda (proglašena  dana 09.06.2020. godine)  zaključeno je:

1.            Štab CZ Grada Gradačac će nastaviti aktivnosti na praćenju situacije, preduzimanju potrebnih mjera i aktivnosti na sanaciji posljedica prirodne nesreće sve dok se ne normalizuju uslovi na područjima pogođenim prirodnom nesrećom;

2.            Nastaviti aktivnosti na saniranju posljedica prirodne nesreće na infrastrukturi i dr;

3.            Obavezuju se gradske službe za upravu da u okviru svojih redovnih djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica prirodne nesreće, u koordinaciji sa Štabom CZ Grada Gradačac;

4.            Obavezuje se Gradska komisija za procjenu šteta da provede sve potrebne aktivnosti vezano za procjenu šteta na područjima zahvaćenim prirodnom nesrećom, te istu, u propisanim rokovima, dostavi nadležnim organima na razmatranje i usvajanje;

5.            Štab CZ Grada Gradačac je predložio Gradonačelniku donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće od gráda na području grada Gradačac (broj:02-04-1384/20. od 09.06.2020. godine).

Razmatrajući aktuelnu epidemiološku situaciju na području grada Gradačac zaključeno je:

1.            Štab CZ Grada Gradačac konstatuje da je pogoršana epidemiološka situacija na području grada Gradačac, obzirom da su potvrđeni pozitivni slučajevi na COVID- 19 kod uposlenih u JZU Dom zdravlja Gradačac;

2.            U narednom periodu, u cilju stabilizacije situacije, vršit  će se pojačana dezinfekcija javnih površina i javnih  objekata koji su u funkciji korištenja od strane građana;

3.            Nalaže se svim privrednim i  javnim subjektima da intenziviraju mjere dezinfekcije radnih površina i prostora te striktno poštivanje aktuelnih naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH;

4.            Štab CZ Grada Gradačac apeluje na građane da se pridržavaju svih preporučenih mjera nadležnih organa, prvenstveno korištenja zaštitne opreme, poštivanje socijalne distance te  izbjegavanje javnih okupljanja i nepotrebnog kretanja;

5.            Štab CZ Grada Gradačac će svakodnevno pratiti epidemiološku  situaciju na području na području grada i preduzimati konkretne mjere u cilju poboljšanja iste, a sve u svrhu zaštite života i zdravlja građana;

6.            S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju, a s tim u vezi i pojačane potrebe za zaštitnom opremom i sredstvima  JZU Dom zdravlja Gradačac,  Štab CZ Grada Gradačac  je odobrio finansijska sredstva za nabavku dvije termalne kamere i sredstva za nabavku zaštitne opreme za zdravstvene radnike.