A+ R A-

JAVNI OGLAS za nominiranje dva (2) člana Nadzornog odbora J.P. „Javno stambeno preduzeće Gradačac“ d.o.o. Gradačac

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),člana 5. stav (1) i (3) Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Tuzlanskog kantona i općina/gradova na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 11/19),  člana 21. tačka 2. i 18. Statuta Grada Gradačac  ("Službeni glasnik Grada Gradačac" broj: 10/22), člana 15. stav (1) Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj: 5/22) i Odluke Gradskog vijeća Gradačac o raspisivanju javnog oglasa za nominiranje dva (2) člana Nadzornog odbora J.P. „Javno stambeno preduzeće Gradačac“ d.o.o. Gradačac, broj 01-04-112/24 od 21.03.2024.godine, Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, r a s p i s u j e

 

JAVNI OGLAS

za nominiranje dva (2) člana Nadzornog odbora J.P. „Javno stambeno preduzeće Gradačac“ d.o.o. Gradačac

DOWNLOAD


Tekst javnog oglasa i prijavni obrazac