A+ R A-

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos u Gradu Gradačac

Na osnovu odredbi člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK”, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22, 14/22 i 17/23), člana 105. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09) i Odluke o potrebi prijema namještenika u radni odnos, broj: 02-30-107/24 od 16.01.2024.godine, Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

 

J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos

u Gradu Gradačac

A) NAZIV RADNIH MJESTA I OPIS POSLOVA ZA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA:

01. Viši referent-matičar u Odsjeku za opću upravu i građanska stanja Gradske službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu na neodređeno vrijeme - jedan (1) izvršilac.

02.Viši referent geometar u Odsjeku za geodetske poslove Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove na neodređeno vrijeme - jedan (1) izvršilac.

03. Referent za vatrogastvo-vatrogasac vozač u Odsjeku za zaštitu od požara i vatrogastvo-Profesionalna vatrogasna jedinica Gradske službe za civilnu zaštitu na neodređeno vrijeme - dva (2) izvršioca.

Opis poslova radnih mjesta i status

Pozicija 01: Viši referent-matičar

Opis poslova:

1)      obavlja poslove neposrednog vođenja matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih i matičnog registra građana u pisanom i elektronskom obliku;

2)      vrši upise u knjige državljana i izdaje uvjerenja i izvode iz matičnih knjiga i knjiga državljana;

3)      obavlja proceduru naknadnog upisa činjenica u matičnim knjigama;

4)      prima zahtjeve građana i vrši pripremu potrebne dokumentacije za obavljanje zaključenja braka;

5)      sastavlja smrtovnice za umrla lica i dostavlja ih nadležnim sudovima;

6)      vodi registre za sve matične knjige i knjige državljana;

7)      vodi registar izdatih izvoda za inostranstvo;

8)      obavlja poslove iz nadležnosti službe vezane za opći birački spisak;

9)      vrši dostavljanje izvještaja Policijskoj upravi, Statističkom zavodu, sudu, općinama/gradovima  i drugim organima;

10)  vrši izradu spiskova iz baze podataka  po matičnim evidencijama za različite potrebe (upis u školu, regrutacija, vakcinacija);

11)  vrši prepis knjiga u predviđenom roku i dostavlja ih nadležnom organu;

12)  vrši poslove provjere podataka u bazama matičnih podataka i dostavlja ih Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka;

13)  vrši poslove vođenja općeg biračkog spiska u Centru za birački spisak;

14)  obavezno vodi računa o tajnosti podatka do kojih dođe u svom radu shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka;

15)  vrši i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka i Pomoćnika Gradonačelnika;

16)  za izvršavanje poslova i radnih zadataka neposredno odgovara Šefu Odsjeka.

 

Pozicija 02: Viši referent geometar

 

Opis poslova:

1)      obavlja tehničke poslove u geodeziji: projektovanje, iskolčenje, geodetsko snimanje, katastarsku evidenciju i drugo;

2)      radi poslove održavanja premjera i katastra zemljišta i katastra nekretnina;

3)      prenosi projekte na teren;

4)      obavlja geodetske  radnje u postupku eksproprijacije, arondacije, uzurpacije, komasacija i parcelacija zemljišta;

5)      vrši postavljanje i održavanje mreža geodetskog premjera;

6)      vrši izradu prijavnih listova B za provođenje promjena u katastarskom operatu, na osnovu kojeg se donosi rješenje o provođenju promjene;

7)      vrši izradu prijavnih listova A za zemljišnu knjigu (gruntovnicu) na osnovu kojih se vrši promjena i upis vlasništva u zemljišnoj knjizi;

8)      radi kopije katastarskih planova geodetskog premjera i katastra komunalnih uređaja;

9)      prima stranke, sve vrste prijava za teren, vrši uspoređenje starog i novog katastarskog operata;

10)  vrši obradu i izradu dokumenata u kompjuterskim programima Groma, AutoCad, WinGis, ArcVieW i drugim;

11)  vrši provođenje promjena kroz sve katastarske planove analognog i digitalnog geodetskog plana;

12)  vrši i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka i Pomoćnika Gradonačelnika.

 

Pozicija 03: Referent za vatrogastvo-vatrogasac vozač

 

Opis poslova:

1)     učestvuje u vatrogasnim intervencijama;

2)      obavlja  dežurnu   službu   u  objektima  Vatrogasne jedinice   i   na  objektima  gdje Vatrogasna jedinica vrši protivpožarna dežurstva;

3)      održava vatrogasne sprave i opremu u urednom stanju;

4)      kroz redovnu stručno-praktičnu i teoretsku nastavu stručno se osposobljava;

5)      poslije intervencije vozila snabdijeva sredstvima za gašenje;

6)     vrši poslove iz svoje uže specijalnosti iz građanstva;

7)     učestvuje na sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara;

8)     odgovoran je za upotrebu lične zaštitne opreme za vrijeme vatrogasne intervencije;

9)      odgovora za blagovremeno i kvalitetno obavljanje povjerenih poslova;

10)  odgovara za provođenje pravila službe vatrogasnih jedinica;

11)  odgovara za poštivanje i provođenje odluke o unutrašnjem redu;

12)  odgovara za kolegijalan odnos i poštivanje radne discipline;

13)  stalno opšte i stručno obrazovanje;

       14) vrši i sve druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka - Komandira vatrogasne jedinice i   

             Pomoćnika Gradonačelnika.

 

 

B) POSEBNI  USLOVI  ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNIH MJESTA:

- Pored općih uslova za obavljanje poslova propisanim odredbom člana 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina;

da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto; da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji; da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine)            kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

 

- Posebni uslovi za obavljanje poslova utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Grada Gradačac i to:

 

Pozicija 01:

 

Uslovi za vršenje poslova:

- SSS/ IV stepen društvene struke ili viši nivo stručne spreme društvene struke,

- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne,

- položen ispit za matičara,

- najmanje deset (10)  mjeseci radnog staža  u struci nakon sticanja srednje stručne spreme ili   

  najmanje  deset (10) mjeseci  radnog staža u struci nakon sticanja višeg nivoa stručne spreme.

 

Pozicija 02:

 

-SSS/IV stepen geodetske struke ili viši nivo stručne spreme geodetske struke,

-položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

-položen stručni ispit radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti,

- najmanje deset (10) mjeseci radnog staža  u struci nakon sticanja srednje stručne spreme ili      

  najmanje deset (10) mjeseci radnog staža u struci nakon sticanja višeg nivoa stručne spreme.                      

 

Pozicija 03:

 

- SSS/III stepen tehničke struke ili viši nivo stručne spreme tehničke struke,

 - položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

- položen ispit za profesionalnog vatrogasca,

- vozačka dozvola „C“  kategorije,

- da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak, te da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i

  krivično djelo protiv imovine,

- najmanje šest (6) mjeseci  radnog staža u struci nakon sticanja srednje stručne spreme ili     

  najmanje  šest  (6) mjeseci radnog staža u struci nakon sticanja višeg nivoa stručne spreme.

 

 

C) SPISAK DOKUMENATA KOJE TREBA PODNIJETI UZ PRIJAVU NA OGLAS

 

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (orginal ili ovjerena fotokopija):

 

1. prijava na javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona) potpisana od kandidata;    

2. uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);              

3. potvrda CIPS-a o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci);

4. izvod iz Matične knjige rođenih;

5. svjedočanstvo (diploma) o završenoj traženoj stručnoj spremi;

6. ovjerena i potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

7. ovjerena i potpisana izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i

Hercegovine;        

8. dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu  nakon završene stručne spreme (kao dokaz o radnom stažu prihvataju se uvjerenje ili potvrda izdate od poslodavca ili uvjerenje o osiguranju izdato od Porezne uprave FBiH ili uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko invalidsko osiguranje sa potvrdom koja razrješava šifre zanimanja iz uvjerenja);              

9. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike  za rad u organima državne službe;   

10. dokaz o položenom ispitu za matičara (za poziciju 01);

11.dokaz o položenom stručnom ispitu radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti (za poziciju 02);

12. uvjerenje o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca (za poziciju 03);               

13. ovjerena fotokopija važeće vozačke dozvole „C“ kategorije (za poziciju 03);                         

14.dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uvjerenje izdato od nadležnog Suda- ne starije od tri mjeseca) (za poziciju 03);               

15. dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine (uvjerenje izdato od nadležnog Ministarstva unutrašnjih poslova-ne starije od tri mjeseca) (za poziciju 03);                         

16.ovjerena i potpisana izjava o saglasnosti nosioca podataka (izjava podrazumijeva svaku konkretnu i svjesnu naznaku želje nosioca podataka datu slobodnom voljom kojom nosilac podataka daje svoj pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju u skladu sa odredbom člana 3. Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

 

Napomene:

 

1) Izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

2) Izabrani kandidati koji nemaju položen stručni ispit za namještenika za rad u organima državne službe dužni su ga položiti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

 

3) Izabrani kandidat koji nema položen ispit za matičara dužan ga je položiti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

 

4) Izabrani kandidat koji nema položen stručni ispit radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti dužan ga je položiti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

 

5)  Izabrani kandidati koji nemaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca, dužni su ga položiti najkasnije u roku od jedne (1) godine od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

 

6) Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog oglasa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu, sve u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Grada Gradačac.

 

7) Postupak izbora kandidata provodi Komisija za provođenje javnog oglasa koja će razmotriti pristigle prijave, utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

Izbor kandidata izvršit će Rukovodilac organa državne službe sa Liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa o čemu donosi rješenje.

 

D) ROK TRAJANJA OGLASA

 

Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja na službenoj Web stranici Grada Gradačac i dnevnom listu “Oslobođenje”, računajući od dana objave oglasa u dnevnom listu.

E) ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA OGLAS

Prijavu na oglas sa svim potrebnim dokumentima o ispunjavanju uslova treba dostaviti u zatvorenoj koverti neposrednim putem ili  putem pošte preporučeno na adresu Grad Gradačac- Gradonačelnik Grada Gradačac, ulica Husein kapetana Gradaščevića, broj 4, 76 250 Gradačac sa naznakom:

 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS U GRADU GRADAČAC (označiti radno mjesto) - NE OTVARATI“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.