A+ R A-

Javni poziv za finansiranje projekata za sprječavanje štete od divljači u 2023. i 2024. godini

JAVNI POZIV JE OTVOREN do raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Javni poziv, a najkasnije do 15. septembra 2023. godine.

Na osnovu člana 39. stav (1) tačka 6. Statuta Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac, broj 10/22), Gradonačelnik Grada Gradačac raspisuje

Javni poziv za finansiranje projekata za

sprječavanje štete od divljači u 2023. i 2024. godini

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Finansiranje projekata za sprječavanje štete od divljači na poljoprivrednim usjevima, što može obuhvatati ugradnju zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva), disperziju repelenata, prihranjivanje divljači, protjerivanje, izlov i druge troškove vezane za cilj javnog poziva.

2. CILJ JAVNOG POZIVA

Sprječavanje šteta od divljači na području Grada Gradačac kako bi se smanjili ekonomski gubici

u poljoprivredi prouzročeni od divljači.

3. IZNOS SREDSTAVA

Ukupno planirana vrijednost javnog poziva iznosi 15.000,00 KM uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih prijava veći od navedenih raspoloživih sredstava. Novčana sredstva namijenjena su isključivo za podmirenje troškova kupnje zaštitnih sredstava - električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva) za sprječavanje štete od divljači, kupnje hrane i repelenata za divljač, veterinarskih pregleda i drugih troškova vezanih za suzbijanje šteta od divljači.

4. USLOVI PRIHVATLJIVOSTI

4.1. Uslovi prihvatljivosti podnositelja prijave:

Prihvatljivi podnositelj prijave je:

A)    udruženje ili pravna osoba registrovana za obavljanje lovstva i/ili imaju važeći ugovor o zakupu lovišta na području Grada Gradačac,

B)    pravna osoba upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstva / Registar klijenata (poljoprivrednik).

Protiv prijavitelja i odgovorne osobe, ne smije se voditi krivični postupak niti smiju biti pravosnažno osuđeni za prekršaj ili krivično djelo.

Prijavitelj mora imati uredno ispunjene obveze prema davatelju prava lova i obaveze iz prethodno sklopljenih ugovora o finansiranju iz javnih sredstava i drugih javnih izvora; mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza.

Udruženje mora biti upisano u Registar neprofitnih organizacija.

Poljoprivrednik mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava / Registar klijenata.

4.2. Uslovi prihvatljivosti troškova:

1.) Uslovi prihvatljivosti troškova su:

a) kupljena i postavljena nova zaštitna sredstva i to:

- električna ograda (pastir) s pripadajućom opremom za kompletno zaštitno sredstvo,

- žičana ograda – pletivo i/ili mreža,

b) nabavka hrane i repelenata za divljač,

c) troškovi lova i veterinarskih pregleda nastali u razdoblju od 1. avgusta 2023. godine do 31. jula 2024. godine.

Uslov prihvatljivosti gore navedenih troškova je da se predloženim mjerama mora obuhvatiti površina od najmanje 5.000 ha pod poljoprivrednom proizvodnjom.

2.) Neprihvatljivi troškovi za finansiranje su:

a) troškovi iz tačke 4, stav 4.2, alineja 1) (prihvatljivi troškovi) koji su vezani isključivo za zaštitu usjeva i dobara u vlasništvu podnositelja prijave, a ne i drugih poljoprivrednih proizvođača sa područja Grada Gradačac,

b) troškovi plata, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i sl.,

c) troškovi reprezentacije, putovanja, edukacije i sl.,

d) troškovi najma i usluga koji nisu direktno povezani sa zaštitnim mjerama,

e) ako je prijavljeno zaštitno sredstvo djelomično ili u cijelosti sufinansirano iz drugih javnih izvora,

f) troškovi šteta uzrokovanih dejstvom divljači (obrada zemljišta, sjemena, gnojivo i sl.),

g) ako je prijavljeno zaštitno sredstvo kupljeno kod prodavača fizičkih i pravnih osoba koji su s

prijaviteljem:

- srodnici po krvi u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, srodnici po tazbini do drugog

stepena, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao,

- vlasnički i/ili upravljački povezani neovisno o udjelu vlasničkih, glasačkih ili upravljačkih prava

- te od pravne osobe čiji su osnivači/članovi/osobe ovlaštene za zastupanje srodnici po krvi u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, srodnici po tazbini do drugog stepena, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao.

3.) Navedeni uslovi primjenjuju se kumulativno

5. BROJ PRIJAVA PO PRIJAVITELJU

Podnositelj prijave poljoprivrednik ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave, a prijavitelj Lovačko društvo/udruženje ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu. U slučaju podnošenja više prijava istog prijavitelja za različita lovišta, prijavitelj mora za svaku pojedinu prijavu priložiti sve dokumente navedene u tački 6. podtački 2. javnog poziva.

6. NAČIN PRIJAVE

1.) Prijava se podnosi isključivo putem propisanih obrazaca koji moraju biti popunjeni i ispisani korištenjem kompjutera i printera, te potpisani i pečatom ovjereni od strane prijavitelja, s priloženim drugim traženim dokumentima.

2.) Prijava mora sadržavati sljedeće dokumente redoslijedom navođenja:

- Obrazac za prijavu (original),

- Obrazac budžeta (original),

- Obrazac izjave o nekažnjavanju (original),

- Obrazac izjave o uredno ispunjenim obavezama iz svih prethodno sklopljenih ugovora o

finansiranju iz budžeta Grada Gradačac i drugih javnih izvora (original),

- Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga nestarija od 15 dana od dana podnošenja prijave (original ili ovjerena kopija),

-rješenje o registraciji,

-ovjerena kopija lične karte ovlaštene osobe,

-potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava / Registar klijenata (ukoliko se radi o podnosiocu prijave-poljoprivrednik),

-ugovor o zakupu lovišta (ukoliko se radi o podnosiocu prijave – lovačko društvo).

3.) Prijava se dostavlja u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na šalter poljoprivrede Grada Gradačac na adresi:

Grad Gradačac

„Javni poziv za finansiranje projekata za sprječavanje štete od divljači u 2023. i 2024. godini
- ne otvarati“

Husein k. Gradaščevića 54.

76250 Gradačac.

7. JAVNI POZIV JE OTVOREN do raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Javni poziv, a najkasnije do 15. septembra 2023. godine.

8. POSTUPAK ODOBRAVANJA I OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA

- Pregled prijava provodi Komisija za provedbu javnog poziva za finansiranje o čemu se sastavlja zapisnik.

- Razmatraju se samo prijave koje su blagovremeno podnesene te u cijelosti zadovoljavaju propisane uslove javnog poziva.

- U slučaju podnošenja više prijava osnovni kriterij za dodjelu sredstava, pored formalno-pravnih, je teritorijalni obuhvat predloženih mjera za sprječavanje šteta od divljači.

- Prijava koja ne udovoljava formalno-pravnim uvjetima javnog poziva, zakašnjela prijava, prijava koja ne sadrži pozivom propisanu dokumentaciju ili prijava koja nije izrađena u skladu s javnim pozivom i podnesena je na neki drugi način, neće se razmatrati, o čemu će prijavitelj biti posebno obaviješten.

- Gradonačelnik donosi odluku o dodjeli sredstava na temelju prijedloga Komisije.

- Rezultati javnog poziva objavljuju se na internet stranici Grada Gradačac.

- Grad Gradačac pridržava pravo ne odabrati ni jednu prijavu na javni poziv ili poništiti javni poziv i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema prijavitelju u pogledu troškova sudjelovanja u postupku javnog poziva ili provedbi mjera za sprječavanje šteta od divljači.

9. IZVJEŠTAVANJE

Izvještaj kojim prijavitelj pravda troškove nakon izvršenih mjera za sprječavanje šteta od divljači mora biti potkrijepljen dokumentima poput fiskalnih računa, otpremnica, ugovora i potvrda, u originalu ili ovjerenoj kopiji sa pečatom i potpisom pravnih i/ili fizičkih lica koja su robu/usluge isporučila. Račun mora biti fiskaliziran i izdan na ime prijavitelja. Ponude ili predračuni nisu prihvatljivi dokumenti. Troškovi koji se pravdaju mogu biti isključivo u skladu sa ovim javnim pozivom i u skladu sa prijavom na osnovu koje su sredstva dodijeljena.

Izvještaj kojim prijavitelj pravda troškove nakon izvršenih mjera za sprječavanje šteta od divljači mora se dostaviti Gradu Gradačac do 31. avgusta 2024.godine.

10. INFORMACIJE: Za sve informacije uz pripremu i podnošenje prijave na Natječaj, prijavitelj se može obratiti na adresu e-pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

11. POSTUPAK ZA PODNOŠENJE ŽALBI

Žalba na postupak javnog poziva može se izjaviti Gradu Gradačace u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o neispunjavanju uslova javnog poziva.

Grad Gradačac će u roku osam dana od dana primitka žalbe, istu žalbu razmotriti i odlučiti o tome prihvaća li žalbu ili ne.

DOWNLOAD

Potrebni obrasci