A+ R A-

Javni poziv za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Gradačac

Na osnovu odredaba člana 15. stav 1 alineja 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj:49/06 i 51/09), člana 39. stav 1. tačka 6. Statuta Grada Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj: 10/22) i člana 5. stav 3. Odluke o osnivanju Savjetodavnog odbora građana Grada Gradačac, broj: 02-04-1525/23. od 26.05.2023. godine, Gradonačelnik objavljuje,

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Grada Gradačac

DOWNLOAD

Teksta javnog poziva i aplikacioni obrasci