A+ R A-

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete sa područja grada Gradačac

Javni poziv je otvoren do 31.12.2023. godine.

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 39. stav 1. tačka 6. Statuta Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj: 10/22.),  a u skladu sa članom 8. Pravilnika o dodjeli jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete sa područja grada Gradačac,  Broj: 02-04-410/23. od 14.02.2023. godine, Gradonačelnik objavljuje,

JAVNI POZIV

za dodjelu jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete

 sa područja grada Gradačac

Jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dijete u iznosu od 200,00 KM (dvijestotine konvertibilnih maraka) dodjeljuje se roditelju/staratelju,  ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji:

a)      jedan od roditelja/staratelja djeteta ima prijavljeno prebivalište na području grada Gradačac i to u trajanju od najmanje jedne godine do dana raspisivanja javnog poziva,

b)     dijete ima prijavljeno prebivalište na području grada Gradačac,

c)      dijete je rođeno od 01.01. do 31.12.2023. godine i upisano u matičnu knjigu rođenih na području grada Gradačac, Republike Srpske ili Brčko Distrikta.

Za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć neophodno je da podnosilac zahtjeva (roditelj/staratelj djeteta) priloži sljedeću dokumentaciju:

  1. Zahtjev za odobravanje jednokratne novčane pomoći (Obrazac zahtjeva u prilogu);
  2. Izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete (ovjerena kopija),
  3. Dokaz o prebivalištu za oba roditelja/staratelja i novorođeno dijete (CIPS);
  4. Ovjerena izjava jednog roditelja/staratelja da ima prebivalište na području grada Gradačac, najmanje jednu godinu prije raspisivanja javnog poziva;
  1. Potvrda o otvorenom tekućem računu iz banke za podnosioca zahjteva (roditelja/staratelja).

Gradska uprava zadržava pravo da po služenoj dužnosti izvrši provjeru dostavljenih dokaza.

Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, vršit će se u skladu sa Pravilnikom o dodjeli jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete sa područja grada Gradačac.  Pravilnik se mogu preuzeti putem zvanične web stranice Grada Gradačac www.gradacac.ba.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u matičnim uredima Grada Gradačac ili na Šalteru 6. u  šalter sali u zgradi gradske uprave ili na www.gradacac.ba.

Zahtjev se predaje najkasnije 60 dana od dana rođenja djeteta, a za djecu rođenu od 01.01. do 31.01.2023. godine zahtjev se podnosi do 31.03.2023. godine.

Zahtjev se podnosi na Šalteru 6.  Šalter sale u  zgradi gradske uprave, radnim danom od 8.00 do 16.00 sati ili poštom, preporučeno na adresu, Grad Gradačac, ul.H.K.Gradaščevića br.54. 76250 Gradačac, sa naznakom  Gradska služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete sa područja grada Gradačac.

DOWNLOAD

Pravilnik