A+ R A-

Dnevni red i materijali za 22. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 28.02.2023. godine (utorak)

GRADSKO VIJEĆE
Broj: 01-04-35/23
Datum: 21.02.2023. godine
Na osnovu člana 27. i člana 31. stav (1) tačka 1. Statuta Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 10/22), člana 43. stav 2., člana 44. stav 1., člana 45. stav 1., člana 46. i člana 47. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 3/14, 6/15 i 2/19 i „Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 2/20) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 20.02.2023. godine


 SAZIVAM

22. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 28.02.2023. godine (utorak), koja će biti održana u sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu,sa početkom rada u 9:00 sati

DNEVNI RED I MATERIJALI ZA 22. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADAČAC