A+ R A-

Uputstvo i načini ostvarivanja građanskih prava u općini Gradačac

OPĆINA GRADAČAC
H.K.GRADAŠČEVIĆA 54
035/369-750, fax:035/369-751

Izvršnu vlast u općini čini Općinski načelnik. Općinski načelnik predstavlja i zastupa općinu. Odgovoran je Općinskom vijeću za poslova iz nadležnosti općine, a za poslove iz djelokruga prava i dužnosti Federacije, odnosno Kantona odgovoran je odgovarajućim organima Federacije, odnosno Kantona. U obavljanju svih ovih poslova Općinski načelnik ostvaruje potrebnu saradnju sa Vladom i nadležnim organima Kantona te sa Vladom i nadležnim organima Federacije.

Zakonom je utvrđeno da lokalna vlast ima mogućnost određivanja vlastite upravne strukture u cilju njenog prilagođavanja lokalnim potrebama i efikasnog rukovođenja radom uprave. Pod time se podrazumjeva organizacija administrativnih službi. Prema tome, unutrašnja organizacija općinskih službi, veličina administrativnih službi i broj zaposlenih je u nadleznosti Općinskog načelnika i Općinskog vijeća. Unutrašnja organizacija općinskih službi za upravu uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji. Sredstva za rad općinskih službi za upravu osiguravaju se iz budžeta općine. Radom svih općinskih službi za upravu rukovodi Općinski načelnik, a radom pojedine općinske službe za upravu neposredno rukovode pomoćnici Općinskog načelnika sa čime se možete upoznati kroz linkove pojedinih općinskih službi.

U ovom dijelu možete sa donjih linkova pokupiti informacije u obliku afiša o načinu ostvarivanja vaših prava za pojedinu uslugu.

Radno vrijeme općine Grdačac je 7:30 - 16:00 i u tom periodu možete doći na šalter sa odgovarajućim prilozima konkretne usluge i bez popunjavanja bilo kakvog pismenog zahtjeva za vrlo karatko vrijeme podnijeti zahtjev kroz usmene odgovore i krajnji potpis de dobiti uvjerenje o prijemu podneska.

Stojimo Vam na usluzi

MI SMO TU ZBOG VAS.