A+ R A-

Članci

-Strategija razvoja-

Strategija  integriranog  razvoja  2014  –  2023  godine  (Strategija)  je  ključni  strateško-planski dokument Općine Gradačac, koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja  obuhvata društvenu  i  ekonomsku  sferu,  ali  i  aspekte zaštite i  unaprijeđenja životne sredine i prostora. Strategija je izrađena kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, podsticanja lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj.

Kao takva, Strategija  integriranog razvoja  je u skladu sa strategijama  i politikama na višim nivoima  vlasti,  i  to  prije  svega  sa  nacrtom  Strategije  razvoja  BiH  2010-2014,  Strategijom socijalnog uklјučivanja iz 2010, Strategijom razvoja Federacije BiH 2010-2020, ali i sa drugim sektorskim strategijama na državnom i entitetskom nivou.

Strategija razvoja općine Gradačac za period 2014 - 2023 godine izrađena je od strane radnih tijela koja je imenovao načelnik općine, uz puno učešće javnog, privatnog i nevladinog sektora. Strategija  informira  sveukupnu  javnost  i  privatne  investitore  o  razvojnom  putu  općine, predstavlјa osnovu za izradu detalјnih planova i programa u pojedinim sektorima, kreira osnovu za  praćenje  napretka  te  ohrabruje  saradnju  i  dogovor  u  planiranju  različitih  nivoa  vlasti  i društveno-ekonomskih partnera. 

Strategija  razvoja  predstavlja  osnovne  smjernice  za  sveukupni  razvoj  općine  Gradačac,  a obuhvata  ekonomski,  društveni  i  plan  zaštite  i  unaprijeđenja životne  sredine,  uz  poštivanje prostornog aspekta.  Vizija razvoja, te strateški ciljevi Općine definirani su na period od 10 (deset) godina. Prihvatajući činjenicu da postavljanje ciljeva podrazumijeva ne samo odgovor na pitanje „šta“, već i „kako“, te da je odgovor na ovo pitanje od ključnog značaja za kvalitetnu implementaciju Strategije, Općinski razvojni tim je izradio sektorske planove i operativni dio Strategije.  Sektorski  planovi,  operativni  ciljevi,  programi,  projekti  i  mjere,  usmjereni  ka poboljšanju kvalitete života u Općini, definirani su na period od 5 godina. Okvirni operativni planovi su izrađeni za prve tri godine realizacije strategije.

Bitno  je  naglasiti  da  Strategija  obuhvata  i  listu  prioritetnih  programa  i  projekata  u  svakom sektoru,  a  koji  omogućuju  dostizanje  postavljenih  ciljeva  putem  provođenja  operativnih aktivnosti, čime se stvara osnova za sveukupnu implementaciju Strategije. Nadalje, prioritetni programi  i  projekti  nisu  samo  osnova  za  korištenje  Općinskih  i  drugih  domaćih  izvora sredstava,  nego  i  dobra  osnova  za  pristup  eksternim  izvorima  sredstava,  poput  Instrumenta pretpristupne  pomoći  (IPA)  Evropske  unije,  ali  i  drugih  programa  podrške  u  Bosni  i Hercegovini.

Kod  izrade  integrirane  Strategije,  posebno  se  vodilo  računa  o  ostvarivanju  horizontalne međusektorske usklađenosti, te vertikalne usklađenosti Strategije sa strategijama i planovima na drugim nivoima. Dodatan značaj je dat na mogućim inicijativama međuopćinske suradnje. 

Preduvjet  kvalitetne  i  pravovremene  implementacije  Strategije  jeste  prepoznavanje  njenog značaja od strane sveukupne lokalne zajednice i viših nivoa vlasti, ali i uspostava Strategijom predviđenih  mehanizama  za  njenu  implementaciju,  izvještavanje,  ažuriranje  i  sveukupnu operacionalizaciju, a što je zadatak koji Općini, ali i svim drugim akterima u lokalnoj zajednici, predstoji u narednom periodu. 

Strategiju razvoja općine Gradačac izradio je Razvojni tim općine Gradačac u okviru Projekta

integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Švicarske agencije za  razvoj  i  saradnju  (SDC)  i  Razvojnog  programa  Ujedinjenih  nacija  (UNDP).  Tehničku podršku Razvojnom timu u sklopu ovog projekta pružio je Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle. 

Dokumenti koji su važni za strateški integrirani razvoj općine :

Strateški plan razvoja općine Gradačac za period 2014 - 2023

Izvještaj o izvršenju Strategije razvoja za 2015

Plan implementacije 2015-2017

Plan implementacije 2016-2018

Jednogodisnji plan implementacije 2016

Izvještaj o realizaciji akcionog plana