A+ R A-

Potpisan sporazum vijeća mladih i općine Gradačac

Vijeće mladih općine Gradačac je 04.aprila 2014. u prostorijama općinske sale za sjednice potpisalo sporazum o saradnji sa Općinom Gradačac u sklopu Incijative „ Mladi prate politiku prema mladima „ .

Saradnja između Inicijative i Općine Gradačac ogleda se u stvaranju sredine koja je usmjerena ka provođenju politika prema mladima kao i uključivanje mladih u procese odlučivanja. Na taj se način mladi odgovorno uključuju u stvaranje bolje budućnosti u svojoj zajednici, ali i na višim nivoima.

Obaveze Inicijative:

- analiza stanja politike prema mladima sa preporukama stručnjaka/kinja;

- javna kampanja s ciljem podizanja svijesti o politikama prema mladima;

- savjetodavna pomoć o načinu ugrađivanja preporuka u svoje strateške dokumente

Doprinos Općine Gradačac :

-spremnost na usavršavanje i uspostavljanje mehanizama koji se tiču politika prema mladima;

-spremnost za implementaciju preporuka u vezi s politikama prema mladima, nastalih na osnovu analize stanja;

Inicijativu čine 9 Vijeća mladih i omladinskih udruženja iz Bosne i Hercegovine kojom želimo doprinijeti razvoju civilnog društva koje će aktivno sudjelovati u procesima donošenja odluka, te utjecati na provođenje politike prema mladima i zakona o mladima u Bosni i Hercegovini.

Cilj je izgraditi i ojačati kapacitete Inicijative, te omogućiti saradnju, razmjenu znanja i iskustava između VM/OS, kako bi postali snažniji partneri u dijalogu s vlastima u izradi, provođenju i monitoringu politike prema mladima. Inicijativa će raditi na uspostavljanju odživih mehanizama saradnje vladinog i nevladinog sektora i sistema za monitoring, evaluaciju, analizu i zagovaranje provođenja politike prema mladima na svim nivoima vlasti u BiH.

Inicijativa Mladi prate politiku prema mladima provodi se u saradnji sa 4 partnera: Perpetuum mobile, Demokratska organizacija mladih Velika Kladuša, Vijeće mladih općine Tomislavgrad i Omladinski savjet Vlasenica uz finansijsku podršku Evropske unije.