A+ R A-

BUDŽET OPĆINE 2015

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj:102/13 i 13/14) i na osnovu člana 24.stav 3. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na sjednici održanoj 26.03.2015.   godine, donosi

                                                                                                                                                

 B U DŽ E T

OPĆINE  GRADAČAC  ZA  2015.GODINU

 

Prečišćeni tekst Budžeta općine Gradačac za 2015.godinu urađen je nakon usvajanja Odluka o izmjenama i dopunama budžeta  br:01-05-10/15 od 29.01.2015.godine i 01-05-84/15 od 26.03.2015.godine.

Budžet općine Gradačac za 2015.godinu, br.01-05-414/14 od  26.12.2015.godine prestaje da važi.

Cjelokupni dokument možete downloadovati sa donjeg linka:

Budžet općine Gradačac - prečišćeni tekst