A+ R A-

Rješenje o lokaciji biračkih mijesta

Na osnovu člana2.73 tačka2.Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br.23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,11/06,24/06,32/07,33/08, 37/08,32/10,18/13 i 7/14),a u svezi sa članom 14. stav (3) Uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mijesta, na sjednici održanoj dana 25.09.2014. godine, Općinska izborna komisija Gradačac d o n o s i:

RJEŠENJE
o lokacijama biračkih mjesta

Rješenje o lokacijama biračkih mjesta