A+ R A-

Plan obuke članova biračkih odbora i njihovih zamjenika za provođenje Općih izbora u BiH

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

Na osnovu člana 2.13 i 2.19, stav (14) i (15) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 23101,7102,9102,20102,25102,4104,20104, 25105,52105,65105,77105, 11106,24106,32/07,33/09,37/09,32/10, 18/13 i 7/14) i člana 15. stav (2) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (,,Službeni glasnik BiH", broj:37114), Općinska izborna komisija Gradačac na sjednici održanoj dana 17.09.2014. godine, d o n o s i:


PLAN
obuke članova biračkih odbora i njihovih zamjenika
imenovanih za provođenje Općih izbora u BiH 2014. godine
za područje osnovne izborne jedinice 025A - Gradačac

 

Prilog:

Plan obuke