A+ R A-

K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2023/24. godinu

Na osnovu člana 10. stav 3.  Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac ( «Službeni glasnik Grada Gradačac» broj: 11/2021.) i  Odluke o broju stipendija, novčanom iznosu stipendija i broju rata za školsku/akademsku godinu  2023/24. godinu,  („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj:7/23)   Gradska služba za opću upravu, društvene djelatnosti,  boračko-invalidsku  i socijalnu zaštitu  dana    16.10. 2023. godine raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2023/24. godinu

Član 1.

Pravo na stipendiju Grada Gradačac imaju učenici srednjih škola i studenti dodiplomskog studija I do VI godine studija ili prvog ciklusa  bolonjskog sistema studiranja.

Član 2.

Iznos  stipendije za učenike  je  800,00  (osamstotina ) KM u  isplatama od ........... 8 rata x 100,00 KM.

Iznos  stipendije za studente je 1.200,00 (hiljadudvijestotine) KM u isplatama od.. 8 rata x 150,00  KM.                       

 Član 3.

Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima koji se školuju u srednjim školama i na univerzitetima u Bosni i Hercegovini.

Član 4.

Pravo na dodjelu općinske stipendije ima  kandidat  koji ispunjava  opće uslove:

- da je državljani BiH sa prebivalištem na području grada Gradačac,

- da  je redovan učenik /student  srednjih škola/ fakulteta,

- da  prvi puta upisuju razred /godinu studija,

- da nije stariji od 26 godina.

Član 5.

Pravo na dodjelu općinske stipendije ne može ostvariti kandidat u slijedećim situacijama:

-          ako obnavlja školsku/akademsku godinu,

-          ako je korisnik  stipendije od drugog izvora,

-          ako je u statusu apsolventa.

-          ako iz bilo kojeg razloga u toku  školske/akademske godine  prekine  redovno školovanje,

-          najviše dva kandidata iz  jednog domaćinstva mogu ostvariti pravo na  stipendiju  Grada Gradačca u  istoj školskoj/akademskoj  godini.

DOWNLOAD

Tekst konkursa, izjave i prijavni obrasci