A+ R A-

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Gradačca

Na osnovu člana 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09), člana 39. stav (1) tačka 6. Statuta Grada Gradačac (“Službeni glasnik grada Gradačac”, br.  10/22 ) i Pravilnika o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Gradačca broj 02-20-761/23 od 13.03.2023.godine, Gradonačelnik Grada Gradačac raspisuje

 

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu države na području grada Gradačca

 

I

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta isključivo u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

 

II

Predmet javnog poziva je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Gradačca i to poljoprivredno zemljište u katastarskim općinama Gradačac I, Vučkovci, Donje Ledenice i Turić I.

Prethodno navedene parcele se nalaze u posjedu Napredak PD d.d. Gradačac u stečaju.

 

III

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, zavisno od vrste korištenja zemljišta, daje se u zakup na rok do 25 godina za podizanje nasada voćnjaka, vinograda i rasadnika, odnosno do 10 godina za drugo poljoprivredno iskorištavanje.  

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dato u zakup, ne može se dati u podzakup.

Ukupna maksimalna površina državnog poljoprivrednog zemljišta koja se može izdati u zakup po pojedinačnom javnom pozivu po poljoprivrednom proizvođaču upisanom u RPG i RK iznosi za ratarsku proizvodnju do 40% od površine po tom javnom pozivu, a za voćarstvo do 15% od površine po tom javnom pozivu, o čemu će voditi računa Komisija po javnom pozivu formirana rješenjem Gradonačelnika.

 

Pojedinačni poljoprivredni proizvođač, upisan u RPG i RK, se može prijaviti isključivo poštujući ograničenje iz prethodnog stava, tj. za ratarsku proizvodnju do 40% od površine po tom javnom pozivu, a za voćarstvo do 15% od površine po tom javnom pozivu.

Ukoliko se poljoprivredni proizvođač prijavi na veću površinu od utvrđenog ograničenja, Komisija po javnom pozivu će tražiti dodatno izjašnjenje od aplikanta tražeći da se ispoštuje navedeno ograničenje.

Površine od kojih aplikant odustane u svom izjašnjenju ući će u razmatranje za eventualnu dodjelu tom poljoprivrednom  proizvođaču.

Ukoliko i nakon poziva Komisije, poljoprivredni proizvođač ne dostavi izjašnjenje, smatrat će se da je njegova prijava neuredna i neće biti predmet razmatranja Komisije.

 

Izuzetno, ukoliko pojedinačna parcela iz javnog poziva, sama prevazilazi ograničenje od 40%, odnosno 15%, ta parcela se može dodijeliti poljoprivrednom proizvođaču i preko utvrđenih ograničenja.


Ukoliko za određene parcele nema drugih prijava, iste se parcele mogu dodijeliti zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata neovisno od utvrđenih ograničenja.

 

Odluku iz prethodnog stava donosi gradonačelnik na prijedlog komisije.

 

Parcele površine do 5 ha nije dozvoljeno cijepati.

 

IV

Postupak javnog poziva provest će komisija koju imenuje Gradonačelnik.

 

U skladu sa članom 109. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine F BiH” broj: 52/09), na osnovu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude na javnom pozivu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona (dalje: Ministarstvo) i podnosilac ponude sklapaju ugovor o zakupu. Ministarstvo je dužno primjerak ugovora o zakupu dostaviti u roku od 15 dana nadležnom sudu za vođenje zemljišne knjige, odnosno katastru nekretnina i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 

Na osnovu sklopljenog ugovora o zakupu, zakupoprimca u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uvodi kantonalno ministarstvo.

 

V

Početna cijena na javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države iznosi:

 

K.č. broj

Katastarska općina

Oznaka parcele

Kultura

Površina/ha

Početna cijena

107/14

Gradačac I

Požarike

Voćnjak 4. klase

0,3109

75,00  KM/ha

107/8

Gradačac I

Požarike

Oranica/njiva 6. klase

0,0886

75, 00 KM/ha

1396

Donje Ledenice

Bjeljevina

Livada 3. klase

0,9192

115,00 KM/ha

2049/4

Donje Ledenice

Hadžibegovača

Oranica/njiva 6. klase

7,1769

150,00 KM/ha

2057

Donje Ledenice

Hadžibegovača

Oranica/njiva 6. klase

22,5875

150,00 KM/ha

1241

Vučkovci

Omerovače

Oranica/njiva 7.klase

2,8176

150,00 KM/ha

1295/1

Vučkovci

Njive

Oranica/njiva 7.klase

4,6835

150,00 KM/ha

1413

Vučkovci

Lončarevac

pašnjak 3. klase

1,0456

92,00 KM/ha

1534

Turić I

Mekote

Oranica/njiva 7.klase

1,0916

150,00 KM/ha

1536

Turić I

Mekote

Oranica/njiva 6. klase

0,8682

150,00 KM/ha

Ukupno

 

41,58  ha

 

 

 

VI

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području grada Gradačca dodjeljivat će se u zakup pravnim i fizičkim licima koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području grada Gradačca i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata po sljedećim kriterijima za bodovanje:

1. Broj uposlenih radnika: po postojećem uposlenom radniku, (za pravna lica).............       1 bod

a maksimalno se može dobiti po ovom osnovu................................................................. 5 bodova

2.Pripadnost Armiji BiH u periodu od 1992-1995 (bilo zaposleni ili osnivač) .....................  1 bod

a maksimalno po ovom osnovu se može dobiti ................................................................ 5 bodova

3. Osnovna djelatnost, poljoprivredna proizvodnja......................................................... 15 bodova

    Dopunska djelatnost, poljoprivredna proizvodnja.......................................................   5 bodova

4. Raspoloživa poljoprivredna mehanizacija po registrovanoj poljoprivrednoj mašini u vlasništvu podnosioca zahtjeva ili upisanog člana porodičnog gazdinstva .......................................     2 boda,

a  maksimalno može dobiti po ovom osnovu ...................................................................10 bodova

5. Vrsta poljoprivredne djelatnosti:

a) Stočarstvo

- 1 do 5 uslovnih grla…...................................................…..............................................5 bodova

- 5,01 do 15,00 uslovnih grla…........................................................................................10 bodova

- više od 15,01 uslovnih grla ...............................................…........................................15 bodova

 

b) Voćarstvo rasadnička proizvodnja

 - do 50.000 proizvedenih sadnica......................................................................................5 bodova

 - preko 50.000 proizvedenih sadnica...............................................................................10 bodova

 

 c) Voćarstvo i vinogradarstvo – zasnivanje voćnjaka i vinograda

   - od 1 do 3 ha.....................................................................................................10 bodova

   - 4 i 5 ha.............................................................................................................15 bodova

   - 6 i više ha.........................................................................................................20 bodova

            

d) Ratarstvo

- žitarice.............................................................................................................................15 bodova

- plastenička i staklenička proizvodnja...............................................................................7 bodova

- povrtlarska proizvodnja na otvorenom.............................................................................5 bodova                                   

 

6.Dosadašnje uredno plaćanje zakupnine za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta iznosi 5 bodova, ali samo ako je u pitanju ista parcela koju je poljoprivredni proizvođač prethodno koristio.

 

7. Ponuđena cijena zakupa u odnosu na početnu cijenu, za svakih 5 KM/ha više od početne cijene 1 bod, a maksimalno može dobiti po ovom osnovu 10 bodova.

Ukoliko 2 ili više ponuđača postignu isti broj bodova prednost će imati ponuđač koji je ponudio veću cijenu zakupa.

 

VII

Prijave na javni poziv zakupaca koji su do sada koristili državno poljoprivredno zemljište a nisu izmirili svoje obaveze oko plaćanja zakupa istog, neće biti uzete u razmatranje prilikom dodjele zemljišta u zakup.

 

 

 

 

VIII

Uz zahtjev je obavezno priložiti slijedeće dokumente:

ñ  Popunjen i ovjeren obrazac izjave,

ñ  Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno Registar klijenata,

ñ  Skica za parcelu za koje ponuđač aplicira (obavezno označiti traženu parcelu)

Podnosioci zahtjeva uz zahtjev podnose i slijedeću dokumentaciju koja će se uzeti u razmatranje i biti predmet bodovanja:

ñ  Potvrda poreske uprave o broju zaposlenih radnika (za pravna lica),

ñ  Kopija rješenja o registraciji osnovne djelatnosti, odnosno kopija rješenja o registraciji  dopunske djelatnosti,

ñ  Kopija saobraćajne dozvole za poljoprivrednu mašinu registrovana na podnosioca zahtjeva ili člana poljoprivrednog gazdinstva,

ñ  Uvjerenje o pripadnosti Armiji BiH,

ñ  Kopija pasoša za životinju,

ñ  Detaljan prikaz stočnog fonda (za brojlere).

 

 

NAPOMENA:
Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno Registar  klijenata i detaljan prikaz stočnog fonda (za brojlere) nije potrebno dostavljati obzirom da Služba vodi evidenciju o ovim podacima.

 

Svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti skice parcela na šalteru poljoprivrede i tražene parcele moraju označiti.

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije.

Obrazac zahtjeva, izjava i tekst Javnog poziva zainteresovani mogu dobiti u Šalter sali Grada Gradačac, šalter broj 9 ili na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba.,

Pravilnik o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Gradačca može se dobiti na šalteru broj 9.

 

IX

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na Pisarnicu Grada Gradačac ili poslati preporučenom poštom na adresu:

GRAD GRADAČAC

H. K. Gradaščevića bb

76250 Gradačac

sa obaveznom naznakom:

“Ne otvarati - po Javnom pozivu za zakup  poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu države

na području grada Gradačca“.

 

Javni poziv je otvoren 10 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30.03. 2023.godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju kriterije propisane javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje.

 

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća na Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati na šalteru poljoprivrede u u šalter Sali Grada Gradačac ili putem telefona: 035/369-750 i 035/369-777.

DOWNLOAD

 Zahtjev i izjava