A+ R A-

Osnovano vijeće mladih općine Gradačac

U srijedu 19.09.2012. u sali za sjednice Općine Gradačac održana je Osnivačka skupština Vijeća mladih općine Gradačac.( Vijeće mladih općine Gradačac je osnovano u skladu sa članom 37. Zakona o mladima FBiH, a to je krovno udruženje mladih zasnovanom na dobrovoljnom članstvu omladinskih udruženja, a koje predstavlja interese mladih i omladinskih udruženja ).

Osnivačku skupštinu Vijeća mladih općine Gradačac su činili predstavnici tri omladinska udruženja s područja općine Gradačac:

1. Omladinska organizacija SPEED Gradačac

2. Omladinska organizacija MOTIV Gradačac,

3. Udruženje KULT Gradačac.

Prije početka rada osnivačke skupštine prisutnima su se obratili predstavnici općine Gradačac kao i predstavnik Općinskog vijeća Gradačac. Osnivačka skupština je počela usvajanjem dnevnog reda. Nakon razmatranja predloženih radnih materijala, diskusije i prijedloga usvojen je Statut Vijeća mladih općine Gradačac, te je odabran predsjednik Vijeća mladih općine Gradačac. Za predsjednika izabran je Mirel Bijedić ( predstavnik Udruženja KULT Gradačac ) a za predsjednika Skupštine Mahir Bričić ( Predstavnik Omladinske organizacije MOTIV Gradačac). Usvojen je i Statut Vijeća mladih uz preporuke Instituta za razvoj mladih KULT. Naredni korak Vijeća mladih je registracija u Ministarstvu pravosuđa i uprave TK, a zatim i prvi

sastanci na kojima će se donijeti plan i program rada za ovu godinu.

Udruženje se osniva sa slijedećim osnovnim ciljevima:

1. Jačanje uključenja mladih općine Gradačac u društveni život.

2. Aktivna participacija u procesu donošenja strategije za mlade općine Gradačac.

3. Zastupanje interesa mladih općine Gradačac kroz javno zagovaranje i saradnju sa lokalnim i višim nivoima vlasti.

4. Učešće u komisijama i stručnim radnim tijelima za mlade na nivou općine Gradačac.

5. Uspostavljanje suradnje sa svim institucijama i ustanovima koje se bave mladima na prostoru općine Gradačac

, i poboljšanje kvaliteta i kvantiteta usluga prema mladima.

Važno je naglasiti da se osnivanje Vijeća mladih općine Gradačac realizuje u okviru projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih.

Projekt nastoji uspostaviti vijeća mladih kako bi mogli sudjelovati u svim procesima donošenja odluka za mlade, na svim razinama vlasti.

Projekt se provodi u saradnji s Demokratskom organizacijom mladih Velika Kladuša, PRONIJEM Brčko, Omladinskim savjetom Vlasenica, KULTOM Gradačac, te Institutom za razvoj mladih KULT. Ovaj projekt je podržala Evropska unija.

Vijeće mladih općine Gradačac