A+ R A-

Uređenje riječnog korita Zelinjke u MZ Jelovče selu

Ovih dana uređuje se riječno korito Zelinjke u MZ Jelovče selo. Vrši se mašinsko  i ručno čišćenje obala rijeke Zelinjke kao i izrada zemljanog nasipa sve  u cilju smanjenja  ili sprečavanja ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od štetnog djelovanja voda ( poplava ).